Europeiskt samarbete

Finlands Akademi främjar europeiskt forskningssamarbete och bidrar till att förverkliga det europeiska forskningsområdet (European Research Area, ERA) huvudsakligen på två sätt. Å ena sidan företräder våra experter Finland i programkommittéerna för EU:s ramprogram för forskning och innovation, liksom informerar och stöder sökande i samband med ramprogrammets finansieringsutlysningar. Dessa uppgifter sköter vi i tätt samarbete med ministerierna och Business Finland. Å andra sidan finansierar vi partnerskap som EU och medlemsländernas forskningsfinansiärer tillsammans har bildat, och som forskare för närvarande ser i form av tematiska utlysningar inom ERA-NET eller JPI. I EU:s kommande ramprogram Horisont Europa kommer dock de olika formerna av partnerskap att förenklas och bli tydligare.

Vi har ett EU-kontor i Bryssel tillsammans med Business Finland. Kontoret håller aktivt kontakt med Europeiska kommissionen liksom med europeiska och finländska aktörer inom forskningssfären i Bryssel.

Horisont Europa – EU:s ramprogram för forskning och innovation 2021–2027

Horisont 2020 – EU:s ramprogram för forskning och innovation 2014–2020

Andra europeiska samarbeten 

Har du frågor eller synpunkter?