Ansvarsfull vetenskap vid Finlands Akademi

Ansvarsfullhet är en väsentlig del av Finlands Akademis verksamhet. Vi är mån om att finansiera högklassig, effektiv och innovativ forskning på ett ansvarsfullt sätt.

Inom ramen för ansvarsfull vetenskap beaktar vi följande: forskningsetik, jämställdhet och likabehandling, öppen vetenskap, mål för hållbar utveckling och ansvarsfull forskarutvärdering. På så vis har vi som mål att stärka forskningens kvalitet och genomslag.

Ansvarsfull forskningsfinansiering

Kärnan i Finlands Akademis verksamhet är att finansiera högklassig, innovativ, ansvarsfull och genomslagskraftig forskning inom alla vetenskapliga discipliner och forskningsområden. Vi stöder även nyttiggörandet av forskningens resultat för samhällets bästa. Våra insatser för att främja hållbarhet och de globala målen för hållbar utveckling förverkligas genom vår forskningsfinansiering och vår forskningskunskap och expertis.

Vi fattar finansieringsbeslut på basis av resultaten från internationell kollegial granskning (peer review). Genom konkurrensutsatt finansiering och forskningspolitisk expertis främjar vi forskningens kvalitet och genomslag och stöder vetenskaplig förnyelse. Akademifinansiering beviljas för en viss tid, vanligen 4–5 år. Den största delen av vår finansiering kanaliseras till forskning vid universitet.

Vi samarbetar tätt med forskarsamfundet, andra forskningsfinansiärer och olika aktörer i samhället för att stärka förutsättningarna för vetenskap och forskning, främja utnyttjandet av forskningskunskap och identifiera aktuella forskningsämnen och -teman.

Vi är också en expert på nationella och internationella forskningspolitiska frågor och samlar in och analyserar data om vetenskap och forskningsarbete. Produktionen av högkvalitativa data och analyser bidrar till nyttiggörandet av forskningskunskap i beslutsfattandet. Genom att samla in och tillgängliggöra data stöder vi också den kompetensbaserad reformen av det finländska samhället.

Kompetent forskningsfinansiering skapar förutsättningar för att utveckla den finländska expertisen när det gäller att förstå fenomen i anslutning till hållbar utveckling och ansvarsfullhet.

Förutom att möjliggöra ny forskningskunskap har Akademins forskningsfinansiering bidragit till att förnya forskarkårens kompetens, fostra nya generationer av forskare och skapa starka internationella nätverk för forskningskompetens och -samarbete i Finland. Sedan slutet av 1990-talet har vi genom nationellt och internationellt samarbete finansierat storskaliga forskningshelheter kring frågor som klimatförändring, energisystem, biologisk mångfald och hållbar utveckling. Genom vår egen verksamhet och genom de forskargrupper som vi indirekt finansierat har vi haft en global inverkan, till exempel genom att öka förståelsen om klimatförändringens olika dimensioner och om hur forskning har bidragit till att hitta lösningar för att hantera och mildra den. Akademifinansierad forskning har också skapat kapacitet att dra nytta av internationell forskning i Finland.

Vi följer ansvarsfullheten i akademifinansierad forskning genom data från forskningsrapporter

Vi kräver att den forskning vi finansierar är ansvarsfull och tar hänsyn till målen för hållbar utveckling. Akademin har ingen roll i att mäta fotavtrycket av den finansierade forskningen eller forskningsinfrastrukturer, utan detta ansvar faller på forskningsorganisationerna, t.ex. universitetet eller forskningsinstitutet.

Det finns ett behov av att göra uppföljningen av forskningsfinansieringens genomslag mer systematisk, i synnerhet vad gäller uppnåendet av målen för hållbar utveckling. I linje med vårt nya samhälleliga åtagande för hållbar utveckling kommer vi att öka satsningarna på detta.

Läs mer

Har du frågor eller synpunkter?