Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE JPI)

Initiativet för gemensam programplanering för forskning inom jordbruk, livsmedelssäkerhet och klimatförändring (FACCE JPI) är ett projekt mellan 24 EU-länder och associerade stater som syftar till att främja europeisk forskning på området för att lösa de utmaningar som rör den globalt växande befolkningen och behovet av livsmedel samt tillverkningen av foder, fibrer och biobränslen.

FACCE JPI samordnar nationella forskningsprogram och strävar efter att eliminera överlappningar i forskningen och undanröja informationsunderskott. Ytterligare mål är att skapa europeiska synergier och en kritisk massa inom forskningsområdena i fråga. FACCE öppnar utlysningar och främjar genom sin verksamhet också ett effektivt utnyttjande av forskningsfinansiering.

Initiativets forskningsstrategi (Strategic Research Agenda, SRA) fungerar som en färdplan för forskning och innovation och styr den gemensamma programplaneringens verksamhet mot framtiden.

Jord- och skogsbruksministeriet och Finlands Akademi deltar i verksamheten av initiativets förvaltningsråd (Governing Board). I arbetet deltar ett nätverk bestående av forskare och andra aktörer inom branschen.

Mer information

  • FACCE JPI:s webbplats
  • konsultativ tjänsteman Suvi Ryynänen, Jord- och skogsbruksministeriet, fornamn.efternamn(at)mmm.fi
  • ledande vetenskapsrådgivare Jaana Roos, tfn 0295 335 151

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?