Jämställdhet och likabehandling främjas vid Finlands Akademi

Öppenhet, transparens, tillförlitlighet liksom jämställdhet och likabehandling ligger till grund för verksamheten vid Finlands Akademi. Vi är mån om att finansiera högklassig, effektiv och innovativ forskning på ett ansvarsfullt sätt. I samband med att vi främjar ansvarsfull vetenskap beaktar vi därför jämställdhet och likabehandling.

Vi arbetar aktivt för att skapa ett transparent forskningsekosystem utan diskriminerande strukturer eller praxis utgående från kön eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. I ett transparent forskningsekosystem är jämställdhet och likabehandling viktiga principer som genomsyrar hela verksamheten.

När det gäller jämställdhet och likabehandling hänför sig frågorna om ansvarsfull vetenskap till främjandet av jämställdhet och likabehandling i forskningsprojekt och samhället överlag.

Finlands Akademis riktlinjer om jämställdhet och likabehandling

 • säkerställer könsbalans
  • i beslutsfattande organ
  • bland dem som får finansieringsbeslut
  • när det gäller åtgärder för att få en jämnare könsfördelning inom forskargrupper även i fråga om ledande positioner: Rådet för strategisk forskning har till exempel sedan 2018 krävt att konsortiets ledarpositioner ska ha könsbalans eller att konsortiet föreslår åtgärder för att skapa en jämnare könsfördelning under sin finansieringsperiod
  • i Akademins förslag till medlemmar som företräder Finland i olika arbetsgrupper och internationella organisationer
  • i Akademins val av talare och panelmedlemmar vid egna evenemang, likväl i beslut om akademipris samt vilka forskare som lyfts fram på webbplatsen eller i samband med journalistträffar

 • eliminerar och förbygger strukturell ojämställdhet
  • om det behövs tillåter Akademin flexibilitet under finansieringsperioden för att förena arbete och familjeliv
  • mobilitetsvillkor som knyter an till Akademins forskningsfinansiering gör det möjligt att skapa nya nätverk och därmed även mångsidigare karriärvägar

 • vidtar aktiva åtgärder för att stödja genusperspektivet och främja likabehandling i forskningen
  • forskning som finansieras av Akademin förutsätts främja jämställdhet och likabehandling
  • Akademin tar i bedömningen hänsyn till om den föreslagna forskningen bidrar till jämställdhet och likabehandling i projektet eller i samhället i stort: till exempel i utvärderingsprocessen och på utvärderingsblanketten bedöms hur projektet främjar jämställdhet och likabehandling
  • i sina beslut tar Akademin hänsyn till om den föreslagna forskningen främjar jämställdhet och likabehandling i projektet eller i samhället i stort, och ifall de beslut som fattas stöder kvinnors forskningskarriärer
  • Akademin tar systematiskt hänsyn till könsbalansen i bedömningspanelernas sammansättningar och strävar målmedvetet till att uppnå en jämn könsfördelning när det gäller experter
  • forskningsfinansieringens verkan på jämställdhet och likabehandling följs upp med hjälp av statistik och utredningar

 • Akademins aktiviteter och utvecklingsarbete samt nätverkssamverkan

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Finlands Akademi (2019–2020)

Jämställdhets- och likabehandlingsplanen för Finlands Akademi tillämpas på dem som har beviljats Akademins forskningsfinansiering och på personalen vid Akademins förvaltningsämbete. Den jämställdhetsplan som antogs av Akademins styrelse i augusti 2019 är i kraft 1.1.2019–31.12.2020.

En uppdatering av jämställdhets- och likabehandlingsplanen är under arbete, och ska presenteras och godkännas nästa gång 2021.

Förutom jämställdhet omfattar planen de grunder om likabehandling som fastställts i diskrimineringslagen: Ingen får diskrimineras på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. Trakasserier ses också som diskriminering.

Finlands Akademis åtgärder för att främja jämställdhet och likabehandling 2019–2020

Åtgärderna för att främja jämställdhet och likabehandling inom forskningsfinansieringen och förvaltningsämbetet
1. Information om hur jämställdheten och likabehandlingen genomförts inom Akademins forskningsfinansiering och bland personalen samlas systematiskt in och indikatorer för uppföljningen utvecklas
2. Kommunikationen och utbildningen om jämställdhet och likabehandling utvecklas vid Akademin
3. Olika begrepp inom Akademin ses över för att främja jämställdhet och likabehandling
Åtgärderna för att främja funktionell jämställdhet och likabehandling
4. Medlen för att stödja möjligheterna att kombinera arbete och familj samt kvinnors forskarkarriär i alla finansieringsformer definieras
5. Rörlighetskravets inverkan på antalet sökande och könsfördelningen utreds
Främjande av jämställdhet och likabehandling bland förvaltningsämbetets personal
6. Jämställdheten och likabehandlingen i karriärutvecklingen och avlöningen främjas
7. Tillgängligheten i arbetsmiljön förbättras genom olika utrymmeslösningar

Har du frågor eller synpunkter?