Finlands Akademi främjar jämställdhet och likabehandling

Öppenhet, transparens, tillförlitlighet, jämställdhet och likabehandling är värden som styr verksamheten vid Finlands Akademi. Vi är mån om att finansiera högklassig, genomslagskraftig och innovativ forskning på ett ansvarsfullt sätt. I samband med att vi främjar ansvarsfull vetenskap beaktar vi därför jämställdhet och likabehandling.

Vi arbetar aktivt för att skapa ett transparent forskningsekosystem utan diskriminerande strukturer eller praxis utgående från kön eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. I ett transparent forskningsekosystem är jämställdhet och likabehandling viktiga principer som genomsyrar hela verksamheten.

När det gäller jämställdhet och likabehandling hänför sig frågorna om ansvarsfull vetenskap till främjandet av jämställdhet och likabehandling i forskningsprojekt och samhället överlag.

Finlands Akademis riktlinjer om jämställdhet och likabehandling

 • säkerställer könsbalans
  • i beslutsfattande organ
  • bland finansieringsmottagare
  • när det gäller åtgärder för att få en jämnare könsfördelning inom forskargrupper även i fråga om ledande positioner: rådet för strategisk forskning har till exempel sedan 2018 krävt att konsortiets ledarpositioner ska ha könsbalans eller att konsortiet föreslår åtgärder för att skapa en jämnare könsfördelning under sin finansieringsperiod
  • i Akademins förslag till medlemmar som företräder Finland i olika arbetsgrupper och internationella organisationer
  • i Akademins val av talare och panelmedlemmar vid egna evenemang, likväl i beslut om akademipris samt vilka forskare som lyfts fram på webbplatsen eller i samband med journalistträffar

 • eliminerar och förebygger strukturell ojämställdhet
  • om det behövs tillåter Akademin flexibilitet under finansieringsperioden för att förena arbete och familjeliv
  • Akademin bedömer konsekvenserna för jämställdheten och likabehandlingen när den utvecklar sina finansieringsmöjligheter.

 • vidtar aktiva åtgärder för att stödja köns- och genusperspektivet och främja likabehandling i forskningen
  • forskning som finansieras av Akademin förutsätts främja jämställdhet och likabehandling
  • Akademin tar i bedömningen hänsyn till om den föreslagna forskningen bidrar till jämställdhet och likabehandling i projektet eller i samhället i stort: till exempel i bedömningsprocessen och på bedömningsblanketten bedöms hur projektet främjar jämställdhet och likabehandling.
  • I sina beslut tar Akademin hänsyn till om den föreslagna forskningen främjar jämställdhet och likabehandling i projektet eller i samhället i stort, och ifall de beslut som fattas stöder kvinnors forskningskarriärer.
  • Akademin tar systematiskt hänsyn till könsbalansen och mångfaldsaspekter i bedömningspanelernas sammansättningar och strävar målmedvetet till att uppnå en jämn könsfördelning när det gäller panelisterna.
  • Forskningsfinansieringens inverkan på jämställdhet och likabehandling följs upp med hjälp av statistik och utredningar

   Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Finlands Akademi (1.3.2024–28.2.2026)

   Finlands Akademis jämställdhets- och likabehandlingsplan tillämpas på dem som har beviljats Akademins forskningsfinansiering och på personalen vid Akademins förvaltningsämbete. Den jämställdhetsplan som antogs av Akademins styrelse i februari 2024 är i kraft 1.3.2024–28.2.2026.

   Förutom jämställdhet omfattar planen de grunder om likabehandling som fastställts i diskrimineringslagen: Ingen får diskrimineras på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. Trakasserier ses också som diskriminering.

   Finlands Akademis åtgärder för att främja jämställdhet och likabehandling 2024–2025

   Åtgärder för att främja jämställdhet och likabehandling inom forskningsfinansieringen och förvaltningsämbetet
   1. Insamlingen av information (inkl. indikatorer för uppföljning) om hur jämställdheten och likabehandlingen genomförts inom Akademins forskningsfinansiering och bland personalen vidareutvecklas.
   2. Kommunikationen och utbildningen om jämställdhet och likabehandling utvecklas och utökas ytterligare vid Akademin. Ett säkrare utrymme tas i bruk vid alla evenemang som anknyter till Akademins verksamhet. Jämlikhetsperspektivet stärks.
   Åtgärder för att främja funktionell jämställdhet och likabehandling
   3. Information samlas in om hur Finlands Akademi i egenskap av finansiär bättre kunde stöda samordningen av arbete och familj under forskarkarriären och vilka utmaningar olika forskare med olika bakgrund möter.
   4. Bedömning av konsekvenser för jämställdheten och likabehandlingen inkluderas i Finlands Akademis projekt för att utveckla forskningsfinansieringen.
   5. Jämställdhets- och likabehandlingsperspektiven samt mångfaldhetskompetensen stärks som en del av ett ansvarsfullt vetenskapligt arbete och bedömningsarbete.
   Jämställdhets- och likabehandlingsåtgärder för förvaltningsämbetets personal
   6. Likabehandlingsperspektivet stärks i personalplaneringen, rekryteringen och lönesättningen vid sidan av jämställdheten mellan könen och mångfaldsaspekten tas med i planeringen.

   Har du frågor eller synpunkter?