Ansöknings- och finansieringsstatistik

Akademin gör årligen upp en statistisk översikt över septemberutlysningen. I översikten presenteras uppgifter om antalet ansökningar, antalet bidragsbeslut och beviljandegraden (andelen finansierade ansökningar).

Uppgifterna granskas efter forskningsråd, bidragsform, forskningsorganisation, vetenskapsgren, kön och nationalitet. Dessutom granskas vitsordsfördelningen samt nationaliteten hos de internationella bedömarna.

Statistik om besluten

Har du frågor eller synpunkter?