Hållbar utveckling

Forskningsbaserad kunskap är en nödvändig förutsättning för hållbar utveckling och för att säkerställa framtida generationers välfärd. Finlands Akademi finansierar forskning inom samtliga vetenskapsgrenar och främjar på så sätt förverkligandet av hållbar utveckling.

Hållbar utveckling är en kontinuerlig och styrd samhällelig förändringsprocess som sker globalt, regionalt och lokalt och vars syfte är att trygga möjligheterna för ett gott liv för nuvarande och kommande generationer. FN:s medlemsländer kom 2015 överens om ett program med globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 för hållbar utveckling syftar till att utrota extrem fattigdom och övergå till en hållbar utveckling där miljön, ekonomin och människan beaktas på lika villkor. Finland verkställer det globala målprogrammet bl.a. genom ett samhälleligt åtagande för hållbar utveckling. Finlands Akademi har förbundit sig till de 17 globala mål som ingår i Agenda 2030.

Då vi väljer internationella samarbetspartner och utlysningsteman tar vi också hänsyn till vår värdegrund vad gäller våra åtgärder som bidrar till internationalisering samt våra mål i fråga om ansvarsfullhet och hållbar utveckling.

Akademin har ingått ett åtagande för hållbar utveckling för åren 2022–2025 (pdf). Målet med Akademins åtagande är att öka och fördjupa forskarnas, Akademins och dess intressentgruppers medvetenhet om principerna för hållbar utveckling och framhäva principernas betydelse för forskningen och forskningsfinansieringen. Målet med åtagandet är också att mer systematiskt än tidigare granska perspektiven för hållbar utveckling och ansvarsfullhet och koppla uppföljningen till Akademins årsklocka. Genom aktiv påverkanskommunikation lyfter vi också fram forskningens möjligheter att främja hållbar utveckling.

Hur hållbar utveckling beaktas i forskningsfinansiering och bedömning av ansökningar

Akademin förutsätter att akademifinansierade projekt beaktar principerna för hållbar utveckling. Vi beaktar hållbar utveckling även då vi planerar teman för nya akademiprogram och innehållet av övriga tematiska bidragsformer. Principerna för hållbar utveckling har beaktats även i de flesta akademiprogram och strategiska forskningsprogram som pågår just nu. Genom samarbete med internationella finansiärer stöder vi målen för hållbar utveckling och samarbetet med utomeuropeiska länder.

Beaktandet av hållbarhetsprinciper är ett av de forskningspolitiska mål som bedöms då vi fattar finansieringsbeslut. Dessutom följer vi upp hur målen för hållbar utveckling uppnås i de projekt som vi finansierar.

Vi förutsätter att de projekt vi finansierar beaktar hållbar utveckling som en del av ansvarsfull vetenskap. När det gäller hållbar utveckling handlar frågorna kring ansvarsfull vetenskap om att akademifinansierade forskningsprojekt beskriver hur projektet kan främja ett eller flera av de 17 målen. I projektens slutrapporter hoppas vi att forskarna berättar hur projektet och dess resultat har främjat hållbar utveckling.

Har du frågor eller synpunkter?