Hållbar utveckling

Forskningsbaserad kunskap är en nödvändig förutsättning för hållbar utveckling och för att säkerställa framtida generationers välfärd. Finlands Akademi finansierar forskning inom samtliga vetenskapsgrenar och främjar på så sätt förverkligandet av hållbar utveckling.

Hållbar utveckling är en kontinuerlig och styrd samhällelig förändringsprocess som sker globalt, regionalt och lokalt och vars syfte är att trygga möjligheterna för ett gott liv för nuvarande och kommande generationer. FN:s medlemsländer kom 2015 överens om ett program med globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 för hållbar utveckling syftar till att utrota extrem fattigdom och övergå till en hållbar utveckling där miljön, ekonomin och människan beaktas på lika villkor. Finland verkställer det globala målprogrammet bl.a. genom ett samhälleligt åtagande för hållbar utveckling. Akademin har förbundit sig till de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Akademin har ingått ett åtagande för hållbar utveckling för åren 2022–2025. Syftet med åtagandet är att öka medvetenheten om principerna för hållbar utveckling och betona principernas betydelse för forskningsfinansieringen och forskningsarbetet. Åtagandet täcker all forskningsfinansiering vid Akademin. Genom aktiv påverkanskommunikation lyfter vi också fram forskningens möjligheter att främja hållbar utveckling.

Beakta hållbar utveckling i ansökan om finansiering

Akademin förutsätter att akademifinansierade projekt beaktar principerna för hållbar utveckling. Vi beaktar hållbar utveckling även då vi planerar teman för nya akademiprogram och innehållet av övriga tematiska bidragsformer. Principerna för hållbar utveckling har beaktats även i de akademiprogram som pågår just nu.

Beaktandet av principerna för hållbar utveckling är ett av de forskningspolitiska mål som bedöms då Akademin fattar finansieringsbeslut. Det är dock inte ett finansieringskriterium i sig självt. Vi följer upp hur målen för hållbar utveckling uppnås i de projekt som vi finansierar.

Vi förutsätter att de projekt vi finansierar beaktar hållbar utveckling som en del av ansvarsfull vetenskap. När det gäller hållbar utveckling hänför sig frågorna om ansvarsfull vetenskap till en beskrivning av hur projektet kan främja ett eller flera mål för hållbar utveckling: jämlika möjligheter till välfärd, ett samhälle med delaktiga medborgare, hållbart arbete, hållbara samhällen och lokala gemenskaper, ett kolneutralt samhälle, en resurssmart ekonomi, levnadssätt som respekterar naturens bärkraft och naturhänsyn i beslutsfattandet.

Dessutom uppmuntrar vi forskarna att i sina forskningsplaner redogöra för hur projektet främjar hållbar utveckling som en del av ansvarsfull vetenskap. I projektens slutrapporter hoppas vi att forskarna berättar hur projektet och dess resultat har främjat hållbar utveckling.

Har du frågor eller synpunkter?