Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en kontinuerlig och styrd samhällelig förändringsprocess som sker globalt, regionalt och lokalt och vars syfte är att trygga möjligheterna för ett gott liv för nuvarande och kommande generationer.

FN: s medlemsländer kom 2015 överens om ett program med globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 för hållbar utveckling syftar till att utrota extrem fattigdom och övergå till en hållbar utveckling där miljön, ekonomin och människan beaktas på lika villkor. Finland verkställer det globala målprogrammet bl.a. genom ett samhälleligt åtagande för hållbar utveckling.

Finlands Akademi har ingått ett åtagande för hållbar utveckling för åren 2018–2021. Syftet med åtagandet är att öka medvetenheten om principerna för hållbar utveckling och betona principernas betydelse för forskningsfinansieringen och forskningsarbetet. Åtagandet täcker all forskningsfinansiering vid Akademin. Genom aktiv påverkanskommunikation lyfter vi också fram forskningens möjligheter att främja hållbar utveckling.

Beakta hållbar utveckling i ansökan om finansiering

Forskningsbaserad kunskap är en nödvändig förutsättning för hållbar utveckling och för att säkerställa framtida generationers välfärd. Vi finansierar forskning inom samtliga vetenskapsgrenar och främjar på så sätt förverkligandet av hållbar utveckling. Vi tar hänsyn till hållbar utveckling också när vi bereder teman för akademiprogram och innehåll för andra tematiska bidragsformer.

Beaktandet av principerna för hållbar utveckling är ett av de forskningspolitiska mål som bedöms då Akademin fattar finansieringsbeslut. Det är dock inte ett finansieringskriterium i sig självt. Vi följer upp hur målen för hållbar utveckling uppnås i de projekt som vi finansierar.

Vi förutsätter att de projekt vi finansierar beaktar hållbar utveckling som en del av ansvarsfull vetenskap. Vi uppmuntrar forskarna att i sina forskningsplaner presentera hur projekten främjar hållbar utveckling som en del av det samhälleliga genomslaget. I projektens slutrapporter hoppas vi att forskarna berättar hur projektet och dess resultat har främjat hållbar utveckling.

Se även

Så här ansöker du: Anvisningar A–Ö

Har du frågor eller synpunkter?