BiodivERsA

Finlands Akademi gick med i nätverket BiodivERsA i juni 2016. Nätverket bidrar till att utveckla sådant forskningsprograms- och finansieringssamarbete som hänför sig till biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ett särskilt mål för nätverket är att engagera beslutsfattare och öka genomslaget i samhället. Genom medlemskapet i nätverket kan Akademin öka finländska forskares möjligheter att få internationell finansiering och bilda internationella forskningsnätverk samt stödja för Finland viktiga nationella och internationella forum för biologisk mångfald. I nätverket deltar 39 organisationer från 25 länder.

Forskningsfinansiering

BiodivERsA-parterna har hittills samfinansierat tio internationella utlysningar. Dessa utlysningar har stött mer än 125 internationella projekt med total ca 150 miljoner euro.

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap, hälsa och miljö delfinansierade utlysningen Scenarios of Biodiversity and Ecosystem Services 2017–2018, som ordnades av BiodivERsA och sammanslutningen Belmont Forum. Det primära målet med utlysningen var att främja scenariobaserad forskning om biologisk mångfald och relaterade förändringar och ekosystemtjänster.

Vid årsskiftet 2018–2019 finansierades totalt 21 internationella konsortier som hade tio finländska parter. Listan med de finansierade projekten finns på BiodivERsAs webbplats.

Forskningsrådet deltog också i BiodivERsA-utlysningen Biodiversity and Climate Change åren 2019–2020. Det huvudsakliga syftet med utlysningen var att främja forskning om klimatförändringens inverkan på den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i alla livsmiljöer.

Vid årsskiftet 2020–2021 finansierades totalt 21 internationella konsortier som hade sex finländska parter. Listan med de finansierade projekten finns på BiodivERsAs webbplats.

På gång

Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö delfinansierar också BiodivERsAs och Water JPI:s gemensamma utlysning ”Promoting & implementing joint programming to reinforce transnational research for the conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems” åren 2020-2021. Ett särskilt mål med utlysningen är att öka kunskapen om komplexa processer för att skydda sunda ekosystem och återställa skadade ekosystem. Mer information om utlysningen finns här.

Finlands Akademi ska även delta i ett European co-funded partnership som BiodivERsA förbereder under temat ”Rescuing Biodiversity to Safeguard Life on Earth” (2021–2028). Partnerskapets första utlysning ska öppna i höst 2021.

Mer information:

  • vetenskapsrådgivare Harri Hautala, tel. +538 295 33 5019

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?