Biodiversa

Finlands Akademi gick med i nätverket Biodiversa i juni 2016. Nätverket bidrar till att utveckla sådant forskningsprograms- och finansieringssamarbete som hänför sig till biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ett särskilt mål för nätverket är att engagera beslutsfattare och öka genomslaget i samhället. Genom medlemskapet i nätverket kan Akademin öka finländska forskares möjligheter att få internationell finansiering och bilda internationella forskningsnätverk samt stödja för Finland viktiga nationella och internationella forum för biologisk mångfald.

Akademin deltar också i partnerskapet Biodiversa+ (Rescuing Biodiversity to Safeguard Life on Earth, 2021–2028), som startade 2021 inom ramen för Horisont Europa. I partnerskapet medverkar 74 organisationer och 36 länder.

Forskningsfinansiering

Biodiversa har hittills samfinansierat elva internationella utlysningar. Dessa utlysningar har stött mer än 147 internationella projekt med totalt ca 178 miljoner euro.

Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap, hälsa och miljö delfinansierade utlysningen Scenarios of Biodiversity and Ecosystem Services 2017–2018, som ordnades av BiodivERsA och sammanslutningen Belmont Forum. Det primära målet med utlysningen var att främja scenariobaserad forskning om biologisk mångfald och relaterade förändringar och ekosystemtjänster. Vid årsskiftet 2018–2019 finansierades totalt 21 internationella konsortier som hade tio finländska parter. Listan med finansierade projekt finns på webben.

Forskningsrådet deltog också i BiodivERsA-utlysningen Biodiversity and Climate Change åren 2019–2020. Det huvudsakliga syftet med utlysningen var att främja forskning om klimatförändringens inverkan på den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i alla livsmiljöer. Vid årsskiftet 2020–2021 finansierades totalt 21 internationella konsortier som hade sex finländska parter. Listan med finansierade projekt finns på webben.

Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö delfinansierar också BiodivERsAs och Water JPI:s gemensamma utlysning ”Promoting & implementing joint programming to reinforce transnational research for the conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems” åren 2020-2021. Ett särskilt mål med utlysningen är att öka kunskapen om komplexa processer för att skydda sunda ekosystem och återställa skadade ekosystem. Vid årsskiftet 2021–2022 finansierades totalt 22 internationella konsortier som hade fem finländska parter. Listan med finansierade projekt finns på webben.

Aktuellt

Forskningsrådet delfinansierar också den första utlysningen inom partnerskapet Biodiversa+, Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea. Finansieringsbesluten fattas i december 2022. Mer information om utlysningen finns här.

Forskningsrådet ska också delta som finansiär i Biodiversa+-partnerskapets andra utlysning, Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society. Utlysningens första steg har stängt. Mer information om utlysningen finns här.

Mer information:

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?