Connecting Climate Knowledge for Europe (JPI Climate)

Initiativet för gemensam programplanering Connecting Climate Knowledge for Europe (JPI Climate) inleddes 2011. Syftet är att få sådana europeiska länder som deltar att i allt högre grad samordna sin klimatforskning och i mån av möjlighet samfinansiera multinationella forskningsprojekt inom strategiskt viktiga temaområden. 2016 godkändes en annan strategisk forsknings- och innovationsagenda för 2016–2025 (SRIA) som även styr verksamheten. Finland har varit med ända från början. Finlands Akademi företräder Finland i styrelsen (Governing Board) för JPI Climate.

JPI Climate har genomfört sex utlysningar under perioden 2013–2019. Akademiprogrammet Klimatförändringen – dess konsekvenser och hur de kan bemästras (FICCA) deltog 2013 i utlysningen Call for Transnational Collaborative Research Projects (750 000 euro). Genom utlysningen finansierades nio konsortier, varav två hade ett finländskt delprojekt och det ena av dem ledde hela det egna konsortiet. Forskningsrådet för kultur och samhälle deltog 2019 i utlysningen Enabling Societal Transformation in the Face of Climate Change (700 000€). Genom utlysningen finansierades sju konsortier, varav tre hade ett finländskt delprojekt.

Mer information

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?