ERANet RUS

Projektet ERA.Net RUS inleddes under EU:s sjunde ramprogram i februari 2009. Syftet är att öka EU-medlemsländernas, inklusive associerade staters, forskningsfinansieringssamarbete med Ryssland.

Projektkonsortiet för ERA.Net RUS bestod av 28 medlemsorganisationer som genomförde tre utlysningar för forskningsfinansiering åren 2011, 2014 och 2017. Alla utlysningar var synnerligen framgångsrika. Därför beslutade Europeiska kommissionen att fortsätta projektet ERA.Net RUS (Plus) fram till oktober 2019. År 2019 förberedde konsortiet en fjärde utlysning för forskningsfinansiering, men den här gången samfinansierade konsortiets medlemmar projektet i sin helhet utan tilläggsfinansiering från EU.

Projektet stärker FUI-samarbetet mellan EU-länderna och Ryssland liksom den internationella dimensionen i ERA-konceptet. Det här gynnar FUI-aktörer inom både det europeiska forskningsområdet och i Ryssland, främst forskarsamhället. Finlands Akademi har deltagit i beredningen av projektet alltsedan det inleddes, liksom i alla fyra utlysningar. Utlysningarna har lett till att tiotals gemensamma forskningsprojekt inom olika vetenskapsområden har finansierats. Alla forskningsprojekt har haft minst två forskargrupper med från ett sådant EU-land som deltar i utlysningen och minst en grupp från Ryssland.

ERA.Net RUS har

  • samlat in information om sådana FUI-program i EU:s medlemsländer, och dess associerade stater, som riktar sig till eller involverar Ryssland; programmens mål, behov, starka sidor och utmaningar har identifierats och olika erfarenheter de genererat har använts i andra projekt inom ramen för ERA.Net RUS
  • skapat en dialog mellan det europeiska forskningsområdet (ERA) och ryska forskningsfinansiärer och andra FUI-aktörer
  • utvecklat en programinriktad finansieringsmodell som passar behoven hos EU och ryska forskningsfinansiärer för att genomföra gemensamma forskningsprojekt
  • arrangerat fyra utlysningar för forskningsfinansiering åren 2011, 2014, 2017 och 2019.

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?