Forskningsinfrastrukturer

Den 1 april 2021 öppnade Finlands Akademi två FIRI-utlysningar. Akademin ordnade ett digitalt infomöte om utlysningen den 3 mars 2021. Läs mer i det aktuella avsnittet.

Finlands Akademi finansierar anskaffning och grundande av nationellt viktiga forskningsinfrastrukturer som främjar vetenskaplig forskning samt stärkande och utvidgande av existerande infrastrukturer.

Syftet med finansieringen är att höja den finländska forskningens kvalitet, främja dess förnyelse och konkurrenskraft, öka den interdisciplinära forskningen och göra finländska forskningsmiljöer attraktivare.

Akademin finansierar uppbyggande och utveckling av nationell och internationell forskningsinfrastruktur i huvudsak med de bidrag som beviljas av kommittén för forskningens infrastrukturer (FIRI-kommittén). Ansökningarna om infrastrukturfinansiering bedöms av internationella expertpaneler.

Vad är forskningsinfrastrukturer?

Med forskningsinfrastruktur avses instrument, apparater, datanät, databaser, material och tjänster som möjliggör forskning, främjar forskningssamarbete och stärker forsknings- och innovationskapacitet och -kunnande.

Forskningsinfrastrukturer kan vara centraliserade eller decentraliserade helheter, virtuella strukturer eller en kombination av dessa. I Europa finns ett flertal stora forskningsinfrastrukturer som används gemensamt av flera länder.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?