Forskningsinfrastrukturer

Finlands Akademi finansierar anskaffning och grundande av nationellt viktiga forskningsinfrastrukturer som främjar vetenskaplig forskning samt stärkande och utvidgande av existerande infrastrukturer.

Syftet med finansieringen är att höja den finländska forskningens kvalitet, främja dess förnyelse och konkurrenskraft, öka den interdisciplinära forskningen och göra finländska forskningsmiljöer attraktivare.

Akademin finansierar uppbyggande och utveckling av nationell och internationell forskningsinfrastruktur i huvudsak med de bidrag som beviljas av kommittén för forskningens infrastrukturer (FIRI-kommittén). Ansökningarna om infrastrukturfinansiering bedöms av internationella expertpaneler. Eventuella FIRI-utlysningar meddelas på webbplatsen, under Öppna och kommande utlysningar. 

FIRI-kommittén utarbetar färdplaner för forskningsinfrastruktur; läs mer om dem här: Vägvisaren för Finlands forskningsinfrastrukturer. Vid sitt möte den 11 december 2023 godkände Finlands Akademis styrelse också ett förslag av kommittén för forskningens infrastrukturer om en långsiktig plan för forskningsinfrastrukturer 2030 (pdf).

Vad är forskningsinfrastrukturer?

Med forskningsinfrastruktur avses instrument, apparater, datanät, databaser, material och tjänster som möjliggör forskning, främjar forskningssamarbete och stärker forsknings- och innovationskapacitet och -kunnande.

Forskningsinfrastrukturer kan vara centraliserade eller decentraliserade helheter, virtuella strukturer eller en kombination av dessa. I Europa finns ett flertal stora forskningsinfrastrukturer som används gemensamt av flera länder.

Forskningsinfrastrukturer har mångsidigt genomslag och de utgör ofta kärnan i ett forsknings- och teknologikluster. Läs mer om forskningsinfrastrukturernas genomslag: Samhälleligt genomslag - Kompetenscentrum.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?