Finansiering för forskargrupper

Akademiprojektsbidrag

Målet med akademiprojektsbidrag är att främja forskningens kvalitet, vetenskapligt och annat genomslag samt forskningens mångfald och förmåga till förnyelse. Vi vill ge forskare en möjlighet att genomföra vetenskapligt ambitiös forskning på internationell nivå som eftersträvar nya genombrott och möjliggör samarbete med de främsta internationella grupperna. Akademiprojektsbidrag är egentligen finansiering för att anställa en forskargrupp.

Vi utlyser bidraget årligen i samband med vinterutlysningen.

Finansiering inom akademiprogram

Ett akademiprogram är ett forskningsprogram som finansieras av Finlands Akademi. Det är en forskningsstyrd, tematisk och målinriktad sammanslutning av flera forskningsprojekt som främjar forskningens förnyelse och eftersträvar vetenskapligt och samhälleligt genomslag. Ett akademiprogram stöder högklassig, mångvetenskaplig och interdisciplinär forskning, bildar nätverk mellan forskare och fungerar som en plattform för internationellt forskningssamarbete. Finansieringen inom akademiprogram beviljas för minst fyra år.

Spetsforskningsenheter

Målet med Finlands Akademis program för spetsforskningsenheter är att skapa verksamhetsförutsättningar för sammanslutningar av forskningsgrupper och främja möjligheterna att uppnå vetenskapliga genombrott. En spetsforskningsenhet är en forsknings- och forskarutbildningshelhet med klara gemensamma forskningsmässiga målsättningar och en gemensam ledning. Finansieringen för spetsforskningsenheter beviljas för åtta år, vilket ger enheterna en möjlighet att bedriva långsiktig forskning och ta risker.

Har du frågor eller synpunkter?