Finansiering för strategisk forskning

Finansieringen för strategisk forskning är avsedd för stora mångvetenskapliga konsortier som i sin verksamhet betonar ständig växelverkan med dem som använder forskningsdata.

Målet är att finansiera långsiktig och mångvetenskaplig forskning som tar fram lösningar på utmaningar i det finländska samhället och som också bidrar till näringslivets förnyelse och konkurrenskraft samt utvecklingen av arbetslivet och den offentliga sektorn. Samtidigt är målet att ta fram en metod för att på ett mångsidigare sätt nå ut till de som utnyttjar forskningsresultat med samhälleligt relevant och högkvalitativ forskningskunskap samt för att stärka förutsättningarna för faktabaserat beslutsfattande i samhället.

Finansieringsbesluten fattas av rådet för strategisk forskning (RSF). RSF ansvarar också för projektuppföljningen och utvärderingen av forskningens genomslag. Teman för den strategiska forskningen kartläggs årligen.

Läs mer på den strategiska forskningens webbplats.

Har du frågor eller synpunkter?