Så här bedöms ansökan

Akademins finansiering bygger på konkurrens och internationell kollegial bedömning. I regel är de experter som deltar i bedömningen välrenommerade forskare inom sina respektive områden eller personer som annars anses vara kollegiala med avseende på ansökan.

I regel bedöms ansökningarna av en internationell expertpanel. Panelerna är internationella möten med experter per forskningsområde eller tematiskt område, där experterna väljs ut på grundval av utlysningen eller panelens ämne.

Före panelbedömningen granskas ansökningarna av minst två sakkunniga. Om bedömningen sker i två steg kommer vissa ansökningar att avslås i detta skede och inte gå vidare till panelbehandling. Då bedömningen sker i ett steg granskas alla ansökningar av en panel. Bedömningspanelerna sammanträder för att diskutera ansökningarna och sökandenas vetenskapliga meriter samt för att bereda ett panelutlåtande för varje ansökan. Panelerna rangordnar dessutom de ansökningar som fått högsta betyg.

Om ansökans tema inte passar någon panel, ber vi minst två enskilda experter om ett utlåtande.

Tematiska programutlysningar (t.ex. akademiprogram och finansiering för strategisk forskning) har typiskt två steg. Därför kan även bedömningen avvika från det som nämns ovan. I tematiska programutlysningar bedöms också projektets lämplighet för programmet och, i vissa fall, dess samhälleliga genomslag.

Ansökningar om finansiering för strategisk forskning bedöms i skilda paneler med beaktande av samhällelig relevans, genomslag och vetenskaplig kvalitet. Dessa paneler består av både finländska och utländska experter inom internationell vetenskap och samhällelig relevans.

Ytterligare har vi bidragsformer som inte har öppna utlysningar varje år eller där forskningsorganisationer fungerar som sökande. Dessa bidragsformer omfattar program för spetsforskningsenheter, bidrag för anställning som akademiprofessor, stärkande av universitetens profilering, flaggskeppsfinansiering, finansiering för forskningsinfrastrukturer och internationella samfinansierade program. I dessa fall skräddarsys bedömningen efter målen för varje utlysning.

Bidragsformernas bedömningsprocess beskrivs i utlysningstexten och bedömningsanvisningarna eller på bidragsformens webbsidor.

I internationella utlysningar (t.ex. ERA-NET utlysningar för samprojekt), kan bedömningen genomföras utanför Akademin i enlighet med avtalet med det internationella finansieringsnätverket.

Har du frågor eller synpunkter?