Så här bedöms ansökan

Webbsidorna om bedömningsprocessen uppdateras under hösten 2023 i samband med offentliggörandet av vinterutlysningens utlysningstexter. Läs mer om de ändringar som vinterutlysningen medför i vårt pressmeddelande.

I enlighet med Finlands Akademis strategi, all akademifinansiering betonar forskningens kvalitet, vetenskapliga genomslag och förmåga till förnyelse. Akademins finansiering bygger på konkurrens och internationell kollegial bedömning. I regel är experterna som deltar i bedömningen välrenommerade forskare inom sina respektive områden eller personer som annars anses vara kollegiala med avseende på ansökan. 

Ansökningarna bedöms i regel i internationella expertmöten, d.v.s. paneler indelat enligt forskningsområdena eller temana. Om ansökans tema passar i fler än en panel, kan vi be två olika paneler om deras utlåtande. Om ansökans tema passar ingen panel, ber vi minst två enskilda experter om ett utlåtande. En enskild expert kan även bes om ett utlåtande för att stöda panelens bedömningsprocess. Om det framkommer i ett panelmöte att bedömarnas expertis inte är tillräcklig med avseende på en ansökan, strävar vi efter att få ett tilläggsutlåtande av en enskild expert efter panelen har tagit slut. 

Tematiska programutlysningar, inklusive akademiprogram och finansiering för strategisk forskning, har typiskt två steg. Därför kan även bedömningen avvika från ovannämnd. I tematiska programutlysningar ansökningar bedöms även på basis av deras förenlighet med programmet. Panelerna bedömer ansökningar om finansiering för strategisk forskning med beaktande av samhällelig relevans, genomslag och vetenskaplig kvalitet. Dessa paneler består av både finländska och utländska experter inom internationell vetenskap och samhällelig relevans. 

Ytterligare har Akademin bidragsformer som inte har öppna utlysningar varje år eller som har forskningsorganisationer som sökande. Dessa bidragsformer omfattar program för spetsforskningsenheter, bidrag för anställning som akademiprofessor, stärkande av universitetens profilering, finansiering för forskningsinfrastrukturer och internationella samfinansierade program, i vilka bedömningen skräddarsys enligt utlysningens mål. Bidragsformernas bedömningsprocess beskrivs i utlysningstexten eller på bidragsformens webbplats. I internationella utlysningar (t.ex. ERA-NET utlysningar för samprojekt), bedömningen kan genomföras utanför Akademin i enlighet med avtalet för det internationella nätverket för finansiärer.

Har du frågor eller synpunkter?