Dataskydd

Finlands Akademi har enligt lagen i uppgift att främja vetenskaplig forskning genom att finansiera den och delta i internationellt samarbete. Vi också har olika expertuppgifter. Akademin är en myndighet som ska befrämja öppenhet i sin verksamhet samt ge råd och meddela om sina tjänster. I samband med skötseln av lagstadgade uppgifter kan vi behandla personuppgifter av exempelvis sökande, intressentgrupper och vår personal.

Samtliga personuppgifter hanteras i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679) och dataskyddslagen (1050/2018). Vi arbetar i överensstämmelse med god förvaltningssed och dataförvaltning.

Om behandlingen är i samband med våra lagstadgade uppgifter, kan personuppgifter behandlas utan den registrerades samtycke. Ytterligare kan vi i vissa fall behandla personuppgifter på basis av den registrerades samtycke. Då begär vi den registrerades samtycke till behandling av uppgifter. Den registrerade har rätt att återkalla sitt samtycke när som helst.

Dataskyddslagstiftningen betryggar registrerade bland annat de följande rätter:

  • rätt att få veta om Finlands Akademi behandlar den registrerades personuppgifter och vid behov få tillgång till dessa uppgifter
  • rätt att begära rättelse av felaktiga eller bristande personuppgifter
  • rätt att Finlands Akademi begränsar behandlingen av den registrerades personuppgifter, till exempel när personuppgifternas korrekthet bestrids eller behandlingen är olaglig
  • rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter av skäl som hänför sig till hens specifika situation, om uppgifterna behandlas för utförande av en uppgift av allmänt intresse
  • rätt att inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet om registrerande anser att personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt I Finland verkar dataombudsmannen som nationell tillsynsmyndighet, tfn 029 561 6670 eller tietosuoja(at)om.fi.

Alla begäran som grundar sig på den registrerades rättigheter ska skickas och alla eventuella dataskyddsöverträdelser meddelas per e-post till Finlands Akademis registratorskontor, kirjaamo(at)aka.fi. Har du frågor gällande dataskydd kan du kontakta oss på tietosuoja(at)akai.fi eller tfn 0295 335 000 (växel).

Närmare beskrivningar om behandling av personuppgifter i anslutning till olika uppgifter och system finns i de följande förklaringar om integritetsskyddspolicy, som beskriver ändamålen med den behandling för vilken personuppgifterna är avsedda, den rättsliga grunden för behandlingen, vilka uppgifter behandlas, vart uppgifterna utlämnas, om uppgifterna behandlas utanför EES-området och hur uppgifterna lagras. Förklaringar innehåller även närmare information om den registrerades rättigheter.

Akademin kan vid hanteringen av personuppgifter anlita tjänsteleverantörer i enlighet med dataskyddslagstiftningen och inom de gränser som den fastställer.

Vi meddelar om alla förändringar i dataskyddspraxis på vår webbplats.

Integritetspolicy

Policy för kakor (”cookies”)

Vi använder kakor eller ”cookies” på den här webbplatsen.

Vi följer besökarantalet på webbplatsen och samlar automatiskt anonyma statistiska uppgifter om hur besökarna använder webbplatsen. En del av uppgifterna insamlas med hjälp av kakor. Kakorna är små textfiler som sparas på din dator när du besöker en webbplats och som gör att webbplatsen kan känna igen den. Kakorna hjälper med att identifiera återvändande besökare, underlätta inloggning och komma ihåg besökarnas inställningar. Kakor är inte programvara, de innehåller inte virus och de sprider inte skadeprogram. Vi använder kakor för att kunna erbjuda webbplatsens besökare rätt information enligt deras behov.

Det främsta syftet med att använda cookies är att förbättra och anpassa besökarens användarupplevelse på vår webbplats samt att analysera och förbättra funktionaliteten och innehållet på webbplatsen. De uppgifter som insamlas med hjälp av kakor kan även utnyttjas för att optimera kommunikationen. En enskild besökare kan inte identifieras enbart med kakor. Uppgifter som insamlats med hjälp av kakor kan dock kopplas ihop med uppgifter som fåtts från användaren i något annat sammanhang, t.ex. då användaren har ifyllt ett formulär på webbplatsen.

Vi insamlar uppgifter om hur vår webbplats används. Sådana uppgifter är bl.a. vilka sidor som besöks, vilka IP-adresser och servrar som används, från vilka länder webbplatsen besöks, vilka sökord som används, när besöken sker, om besökarens dator eller webbläsare har besökt vår webbplats tidigare, och från vilken sida besökaren kommer till vår webbplats. Informationen som samlas in med hjälp av kakor lagras på servrar i EU/EES-området.

Vi använder också Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google. Tjänsten genererar anonym statistisk information om användare och behandlar uppgifter som genereras med hjälp av kakor. Uppgifterna gör att vi kan följa antalet besök, antalet besökare, vilka webbläsare som används och i vilket land, vilken stad eller vilket område användarna befinner sig.

Har du frågor eller synpunkter?