Handlingars offentlighet

Finlands Akademi är en informationshanteringsenhet som avses i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen.

För att förverkliga offentlighetsprincipen upprätthåller vi en beskrivning av de datalager och det ärenderegister som vi förvaltar i enlighet med informationshanteringslagen. Syftet med beskrivningen är att hjälpa medborgarna att göra sin begäran om information om handlingar på det sätt som förutsätts i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Enligt 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet tas under vissa förutsättningar ingen avgift ut för utlämnande av en handling med stöd av 9 § (offentlig handling) och 11 § (en parts rätt). För utlämnande av en uppgift som kopia eller utskrift tas en avgift ut som motsvarar beloppet av de kostnader som myndigheten har för att lämna ut uppgiften, om det inte särskilt föreskrivs om en lägre avgift.

Enligt förarbetena till offentlighetslagen (RP 30/1998) får en avgift tas ut för lämnande av uppgifter när en kopia av en handling lämnas ut. Enligt regeringens proposition avses med kopia även t.ex. en elektronisk kopia av ett dokument som framställts med hjälp av automatisk databehandling. En avgift kan också tas ut när informationen lämnas i tryckt form eller genom teknisk anslutning.

Läs mer

Har du frågor eller synpunkter?