Så här fattas besluten

Finlands Akademis finansieringsbeslut fattas av olika förtroendeorgan:

Förtroendeorganen utför sina uppgifter inom sina egna verksamhetsområden såsom bestämts i lagen om Finlands Akademi.

Besluten fattas efter föredragning. Föredragning är ett sätt att fatta beslut som följs inom den offentliga förvaltningen. Den föredragande tar hand om det material som är nödvändigt i beslutsfattandet, uppskattar fakta och bildar en uppfattning om de ärenden som ska behandlas i föredragningen, bereder beslutsdokument. föredrar ärenden inför de behöriga beslutsfattarna samt ser till att beslutet verkställs. Som föredragande fungerar oftast en vetenskapsrådgivare eller programchef.

Beredningen av beslut baserar sig på bedömningsutlåtanden och panelernas rangordning av ansökningar. Ytterligare beaktas grunderna för Finlands Akademis finansieringsbeslut och andra riktlinjer som styr Akademins verksamhet.

Vinterutlysningen genomförs i ett steg; besluten om ansökningar om akademiprojektbidrag, akademiforskarbidrag, bidrag för kliniska forskare och akademiprogram fattas i maj–juni. Beslutsmeddelandet skickas till sökandens e-post omedelbart efter att beslutet har fattats.

De ansökningar som fått betyget 1–4 i den vetenskapliga bedömningen avslås, efter forskningsrådets avvägande. Ansökningar med ett betyg på 5 eller 6 kan godkännas eller avslås.

Tematiska program (t.ex. akademiprogram och program för strategisk forskning) har oftast två utlysningssteg. I det första steget lämnar man in en preliminär ansökan, som innehåller en kort planskiss. I regel fattar förtroendeorganet beslut om vilka sökande som ska bjudas in till det andra steget på basis av den kollegiala granskningen och Akademins forskningspolitiska mål. De andra sökandenas ansökningar avslås. De som går vidare till det andra steget kommer att uppmanas att lämna in en fullständig ansökan, som sedan bedöms. Förtroendeorganet fattar finansieringsbesluten, som kan vara positiva eller negativa.

Nedan finns en mer detaljerad beskrivning av grunderna för finansieringsbesluten.

Har du frågor eller synpunkter?