Så här fattas besluten

Finlands Akademis finansieringsbeslut fattas av Akademins förtroendeorgan:

Förtroendeorganen svarar för ärendena inom sitt verksamhetsområde enligt lagen om Finlands Akademi. 

Besluten fattas efter föredragning. Föredragning är ett sätt att fatta beslut som följs inom den offentliga förvaltningen. Den föredragande tar hand om det material som är nödvändigt i beslutsfattandet, uppskattar fakta och bildar en uppfattning om de ärenden som ska behandlas i föredragningen, bereder beslutsdokument och föredrar ärenden inför den behöriga beslutsfattarna. Hen även tar hand om verkställandet av beslutet. Som föredragande fungerar oftast en vetenskapsrådgivare eller programchef. 

Beredningen av beslut baserar sig på bedömningsutlåtanden och panelernas rangordning av ansökningar. Ytterligare beaktar beredningen dokumentet om grunderna för Finlands Akademis finansieringsbeslut och andra riktlinjer som styr Akademins verksamhet.

Se bilden i pdf-format

Finansieringsbesluten om akademiprojektsbidrag samt bidrag för anställning som akademiforskare, forskardoktor och klinisk forskare fattas i två steg. I det första steget får de ansökningar som fått betyget 1–4 avslag, efter forskningsrådets avvägande. Beslutsmeddelandet skickas per epost strax efter beslutet har fattats. I det andra steget behandlas resten av ansökningarna. Finansieringsbesluten i det andra steget kan vara positiva eller negativa.

Tematiska program (t.ex. akademiprogram och program för strategisk forskning) har oftast utlysningar som genomförs i två steg. Under första steget lämnar den sökande in en preliminär ansökan, som innehåller en kort planskiss. Förtroendeorganen fattar beslut om vem som inbjuds till det andra steget på basis av planskissen och den eventuella bedömningen. De andra sökandena får ett negativt beslut. De som går vidare till det andra steget ska lämna in egentliga ansökningar. Förtroendeorganen fattar sedan finansieringsbesluten, som kan vara antingen bifall eller avslag.

Har du frågor eller synpunkter?