Så här fattas besluten

I Finlands Akademi, finansieringsbeslut fattas av förtroendeorgan:

Förtroendeorgan svarar för ärenden inom sitt verksamhetsområde som bestämts enligt lagen om Finlands Akademi. 

Besluten fattas i Akademin efter föredragningen. Förfarande vid föredragning är ett sätt att fatta beslut som följs i den offentliga förvaltningen. Den föredragande tar hand om anskaffning av materialet som är nödvändigt i beslutsfattandet, uppskattar fakta och bilder sig en uppfattning om ärenden för föredragningen, bereder beslutsdokument och föredrar ärenden inför den behöriga beslutsfattare. Hen även tar hand om verkställandet av beslutet. Som föredragande fungerar oftast en vetenskapsrådgivare eller programchef. 

Beredning av beslut baserar sig på bedömningsutlåtanden och panelernas rangordning av ansökningar. Ytterligare beaktar beredningen dokumentet om grunderna för Finlands Akademis finansieringsbeslut och andra riktlinjer som styr Akademins verksamhet.

Finansieringsbesluten gällande de ansökningar om akademiprojektsbidrag samt bidrag för anställning som akademiforskare, forskardoktor och klinisk forskare som inlämnades i septemberutlysningen fattas i två steg. I det första steget får de ansökningar som fått betyget 1–4 avslag, efter forskningsrådets avvägande. Beslutsmeddelandet skickas per epost strax efter beslutet har fattats. Därför får dessa sökande veta om beslutet tidigare än förr. I det andra steget behandlas resten av ansökningarna. Finansieringsbesluten i det andra steget kan vara positiva eller negativa.

Tematiska program (t.ex. akademiprogram och program för strategisk forskning) har oftast två steg. Under första steget lämnar den sökande in en preliminär ansökan, som innehåller en kort planskiss. Förtroendeorganen fattar beslut om vem som inbjudas till det andra steget på basis av planskissen och den eventuella bedömningen. De andra sökandena får ett negativt beslut. Sökandena som inbjudas till det andra steget bes om de egentliga ansökningarna, som sedan bedöms. Slutligen fattar förtroendeorganen finansieringsbeslut som kan vara positiva eller negativa.

Har du frågor eller synpunkter?