Ansvarsfull utvärdering av forskare

Finlands Akademis finansiering bygger på konkurrens och internationell kollegial granskning. Bedömningen av ansökningar som lämnas in till Akademin baserar sig i huvudsak på en bedömning av forskningsplanen, men i synnerhet när det gäller bidragsformer som riktar sig till enskilda forskare är också utvärderingen av forskare viktig.

Vi har alltid haft ansvarsfull utvärdering som en tyngdpunkt i verksamheten, och ansvarsfull vetenskap har varit en del av våra finansieringsprinciper i nästan tio år. Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla vår bedömningsprocess. Vi har exempelvis preciserat principerna för ansvarsfull forskarutvärdering som en del av hela vår finansieringsprocess.

År 2020 fastslog vi att ansvarsfull forskarutvärdering är ett av de viktigaste elementen i ansvarsfull vetenskap. Målet är att på detta vis gå mot exaktare anvisningar som på ett mer heltäckande sätt beaktar vetenskapssamfundets verksamhet. Denna riktlinje stöds av vårt engagemang i internationella och nationella deklarationer om forskningsutvärdering, såsom den internationella DORA-deklarationen, det internationella avtalet om forskningsutvärdering (CoARA) och den nationella rekommendationen för ansvarsfull utvärdering (pdf).

Akademin följer principerna för ansvarsfull utvärdering

Finlands Akademi iakttar ansvarsfullhet i all finansieringsverksamhet med beaktande av principer om jäv och sekretess samt jämställdhet och likabehandling, öppen vetenskap och hållbar utveckling.

Principerna för ansvarsfull utvärdering är transparens, integritet, opartiskhet, kompetens och mångfald. Vår praxis för bedömning av ansökningar samt bedömnings- och beslutskriterierna beskrivs öppet i samband med att ansökningsanvisningarna och utlysningarna offentliggörs, och de är fritt tillgängliga för alla. I samband med bedömningsanvisningarna introduceras sakkunnigbedömarna dessutom i vad ansvarsfull utvärdering är.

Då beslut fattas beaktas forskarnas mångsidiga karriärvägar, forskningens genomslagskraft och främjandet av öppen vetenskap. De kriterier och riktlinjer som styr finansieringsbesluten finns tillgängliga på webben innan utlysningarna öppnas.

Ansvarsfull forskarutvärdering beaktar kvaliteten på forskningsrön bättre än tidigare

I stället för tidskriftsbaserad metrik gäller ansvarsfull forskarutvärdering allt mer en bedömning av forskningsplanen och sökandens kompetens (som inte bedöms med kvantitativa indikatorer). Under lupp är även det vetenskapliga innehållet och den vetenskapliga kvaliteten på publikationerna. Därtill bedöms forskarens prestationer via varierande resultat och uppdrag i forskarkarriären, och avbrott i karriären beaktas. Alla dessa principer beaktas i Akademins finansieringsprocess.

Vi har tagit i bruk Forskningsetiska delegationens uppdaterade meritförteckningsmodell, som lyfter fram forskarnas mångsidiga forskningsrön allt bättre så att de kan beaktas vid bedömning och beslutsfattande. Dessutom ber vi sökandena i sina ansökningar lyfta fram högst tio av sina viktigaste publikationer och högst tio andra forskningsresultat samt motivera deras betydelse för ansökan och forskarkarriären. I bidragsformen för akademiforskare har vi dessutom nu i meritförteckningen en del om meriter och ökad kompetens. I delen ska sökanden beskriva hur hen med finansieringens hjälp kan avancera betydligt i sin karriär mot mer krävande forskningsuppgifter och nå en etablerad ställning i det nationella och det internationella forskarsamhället.

Det centrala är att det är förbjudet att använda tidskriftsbaserad metrik vid bedömningen och att sökanden inte heller kan bifoga metrikuppgifter till sin ansökan (t.ex. tidskriftens impaktfaktor (Journal Impact Factor, JIF) eller Publikationsforumets JUFO-klassificering).

Vi anser inte heller att annan citeringsmetrik som används separat på ett täckande sätt beskriver en publikations eller publikationers genomslag, betydelse eller kvalitet. Det är inte förbjudet att använda metrik som stöd för bedömningen, men vi vill betona att det bör göras ansvarsfullt och i medvetande om de problem som därmed förknippas.  Citeringsbaserad metrik kan vara vilseledande inom kollegial granskning. Det är en typ av metrik som är beroende av citeringspraxis inom olika vetenskapliga discipliner. Därför är det inte en indikator som kan jämföras på ett tillförlitligt sätt i flervetenskapliga bedömningspaneler.

Har du frågor eller synpunkter?