Internationellt finansieringssamarbete

Akademin finansierar forskning tillsammans med internationella partner för att förbättra finländska forskares möjligheter till högklassigt forskningssamarbete.

Centrala partner är EU och de EU-medlemsländer med vilka Akademin inom ramen för Horisont 2020 har finansierat s.k. ERA-NET-nätverk och andra motsvarande nätverk. I det kommande Horisont Europa-ramprogrammet kommer liknande nätverk att kallas samfinansierade partnerskap (Co-funded Partnerships).

Akademin deltar också aktivt i finansieringen av de nordiska forskningsprogram som finansieras av NordForsk.  Dessutom finansierar Akademin forskarrörlighet med systerorganisationer från några länder utanför Europa. Vi kan också ordna utlysningar med forskningsfinansiärer från enskilda länder.

Har du frågor eller synpunkter?