Strategi

Forskningsfinansiär och vetenskapsexpert

Finlands Akademi stärker forskningens kvalitet och genomslag i Finland, stöder vetenskaplig förnyelse och utvecklar forskningsmiljöerna med sin konkurrensutsatta och referentgranskade finansiering och sin aktiva, både nationella och internationella forskningspolitiska verksamhet.

Vetenskapens betydelse

Vetenskapen och dess resultat har såväl ett egenvärde som ett instrumentellt värde. Vetenskapen behövs bl.a. som en grundval för vår världsbild och civilisation, som en byggsten för hållbar välfärd och hållbart välstånd, som stöd för beslutsprocesser, som medel för utveckling av praktiska metoder och som ett fundament för utbildningen. Vetenskapens betydelse i dess olika roller accentueras exempelvis av behovet att lösa frågor kring klimatförändringen och andra hållbarhetsproblem. Forskning, vetenskaplig kompetens och utnyttjande av vetenskaplig kunskap på varierande sätt är alla kopplade till varandra.

Akademins värden och verksamhetskoncept

Öppenhet, transparens, tillförlitlighet samt jämlikhet och likvärdighet är värden som styr Akademins arbete.

Ansvarsfullhet genomsyrar Akademins verksamhet och all den forskning Akademin finansierar.

Inom forsknings-, utbildnings- och innovationssystemet arbetar Akademin i nära samarbete med systemets övriga aktörer och omvärlden.

Akademin finansierar högklassig, verkningsfull forskning i ständig utveckling

Vetenskap bedrivs av människor. Finlands Akademis forskningsfinansiering kan sökas i öppna utlysningar. Akademin fattar sina finansieringsbeslut på basis av internationell referentgranskning som ständigt utvecklas.  Hög forskningskvalitet är det viktigaste kriteriet i Akademins arbete.

Forskningen påverkar på många olika sätt såväl vetenskapen som samhället överlag. Dess genomslag varierar tidsmässigt, det påverkar olika verksamheter och det sprids på skiftande sätt. Inom många forskningsområden ses forskningens genomslag som en del av den vetenskapliga kvaliteten. Vetenskapen förnyas bland annat via nya forskningsämnen, infallsvinklar, begrepp, metoder och forskargrupper. Öppen vetenskap, hantering och analys av data samt infrastrukturerna får en växande betydelse inom nästan alla discipliner. Internationellt samarbete är ett väsentligt inslag i all högklassig forskning.

Akademin producerar information om vetenskap och forskning

Akademin producerar tillsammans med sina intressentgrupper material och analyser om vetenskap och forskning och bidrar därigenom till att förankra det forskningspolitiska beslutsfattandet i vetenskaplig kunskap.

Sakkunskap och kompetens

Finlands Akademis arbete bygger på personalens, de förtroendevaldas och bedömarnas sakkunskap. Ständig utveckling av personalens kompetens och välmående stöder en ansvarsfull, tidsenlig och interaktiv verksamhet i samarbete med forskarsamhället och hela det omgivande samhället.

Mer information

  • Liisa Savunen, direktör, ansvarsområdet för strategisk planering och analys, tfn 0295 335 122

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?