Finlands Akademis strategi 2030

Vår vision

Modig vetenskap för Finlands och världens bästa

Vår verksamhetsidé

Vi öppnar nya vägar för högklassig, ansvarsfull och genomslagskraftig forskning

Öppna bilden i pdf-format.

Våra strategiska genomslagsmål

Tack vare Finlands Akademis verksamhet:

Uppstår det vetenskapliga genombrott och lösningar för samhällets bästa

Forskningen i Finland hör till de främsta i världen inom många branscher.

Fri konkurrens mellan forskningsidéer och genomtänkt vetenskaplig risktagning stärker forskningens mångsidighet, branschövergripande karaktär och genomslagskraft i Finland.

Strategiskt vald forskningsfinansiering och innovativa initiativ hjälper lösa omfattande gemensamma utmaningar. Forskningen kan utnyttjas smidigt.

Vetenskapen förnyas och förnyar

Samarbetet mellan finländska FUI-aktörer är systemiskt. Långsiktig vetenskaplig forskning har en stark ställning som en del av en balanserad FUI-finansiering.

Konkurrenskraftiga forskare, forskningsmiljöer och kompetenskluster samt högklassiga forskningsinfrastrukturer förnyar vetenskapen och samhället.

Flervetenskapligt samarbete och internationella kontakter höjer forskningens kvalitet och skapar nya vetenskapliga frågor, forskningsområden och ny vetenskaplig forskning.

Det finländska vetenskapssamfundet är en föregångare inom ansvarsfull vetenskap.

Den högklassiga kompetensen stärks och påverkar

I Finland finns det allt fler forskarutbildade högklassiga experter inom FUI-uppgifter.

Finland är internationellt sett ett ledande land inom forskningsbaserad kompetens. Vi kan även utnyttja information som producerats på annat håll och även svara på oförutsedda kompetensbehov.

För att uppnå målen:

Vi utvecklar våra verksamhetssätt

 • Vi bygger upp en balanserad och modern finansieringshelhet, vi skärper målen för våra bidragsformer och vi utvecklar effektiva styrmekanismer.
 • Vi förbättrar vår förmåga att stödja innovativa och vetenskapligt riskfyllda initiativ.
 • Vi stärker en fungerande växelverkan mellan kunskapsproducenter och kunskapsanvändare i samarbete med andra FUI-aktörer.
 • Vi samarbetar internationellt med strategiskt utvalda partner.
 • Vi påverkar aktivt planeringen av EU-program och nordiska program och hjälper forskare som arbetar i Finland att lyckas i EU-ansökningar.
 • Vi erbjuder en högklassig serviceupplevelse på internationell nivå.

Som arbetsgemenskap inspireras och utvecklas vi tillsammans

 • Vi gör tillsammans, lär oss nytt och provar modigt.
 • Genom vardagliga handlingar och möten upprätthåller vi en positiv atmosfär i arbetsgemenskapen och varandras välbefinnande.
 • Vi utvecklar mångfalden i vår arbetsgemenskap.

Vår organisation är modern

 • Vi förenklar vår verksamhetsstruktur så att den blir ändamålsenlig, en organisation med låg hierarki, med tydlig verksamhetsstyrning.
 • Vi stärker arbetets betydelse, bygger intressanta karriärvägar och stärker Akademins attraktivitet som arbetsgivare.
 • Vi gör arbetet smidigare genom att utnyttja digitalisering och bästa möjliga verktyg.

Akademins värderingar

Akademins verksamhet styrs av värderingar såsom öppenhet, transparens, tillförlitlighet samt jämställdhet och likabehandling.

Mer information

 • Liisa Savunen, direktör, ansvarsområdet för strategisk planering och analys, tfn 0295 335 122

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?