Tillgänglighetsutlåtande

Finlands Akademi strävar efter att säkerställa tillgängligheten av sina tjänster i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller webbplatsen aka.fi.

På webbplatsen finns också en e-tjänst (SARA). E-tjänstens tillgänglighetsutlåtande finns på tjänstens inloggningssida.

Tjänstens tillgänglighet

Webbplatsen aka.fi uppfyller delvis kriterierna på tillgänglighetsstandardens nivå AA (WCAG 2.1). Nedan beskrivs i vilka punkter webbplatsen inte uppfyller kriterierna samt eventuella undantagsfall.

Innehåll som inte är tillgängligt

En ny version av webbplatsen aka.fi lanserades i oktober 2020. Webbplatsens utveckling fortsätter. Webbplatsens tillgänglighet utvärderades av en utomstående part i oktober 2020 De brister och utvecklingsobjekt som lyftes fram i utvärderingen håller för närvarande på att korrigeras.

Nedan listas det innehåll som enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster inte är tillgängligt.

Följande brister upptäcktes på webbplatsen (kravet inom parentes):

 • Det finns brister i den logiska användningen av rubriker. (1.3.1)
 • En del av innehållet i menyn går inte att öppna när man använder en skärmläsare med en mobil enhet. (2.1.1)
 • Det finns brister i hur länkarna presenteras (2.4.4, 3.2.4).
  • Rubrikerna på länkarna och de sidor som de öppnar motsvarar inte alltid tydligt varandra.
  • Länkar som namnges på olika sätt kan föra till samma sida.
  • En del av de länkar som öppnar en bilaga saknar en anteckning om typen av bilaga.
  • Länkar som för en utanför webbplatsen är inte tydligt märkta.
 • Av dragspelsmenyerna framgår inte tydligt vad menyerna är. (4.1.2, 4.1.3)
 • På sidan Finansieringsbeslut finns en inbäddning som innehåller flera problem för dem som använder skärmläsare. (1.3.1, 2.4.3, 2.4.4)
  • Användare av skärmläsare informeras inte om att länkarna öppnar tabellen längre ner på sidan, och användarna förs inte till början av tabellen.
  • Funktionen av den tabell som öppnas framgår inte tydligt.
  • I tabellen finns ”undertabeller” vars första rad eller kolumn inte har definierats som en tabellrubrik.
 • Textmotsvarigheter och språkdefinitioner saknas i de inbäddade Twitter-inläggen på webbplatsen framsida. (1.1.1, 2.4.4, 3.1.2)
 • Blanketten för att söka finansieringsbeslut innehåller flera tillgänglighetsproblem för dem som använder skärmläsare. Till exempel i fråga om vissa element saknas namnlappar, valet av organisation fungerar inte på ett förståeligt sätt och vid fel får användaren inte någon tydlig anvisning om vad som har hänt och hur felsituationen borde åtgärdas. (1.3.1, 1.3.5, 3.3.2)
 • Språkdefinitionen saknas i vissa engelskspråkiga texter. (3.1.2)

På webbplatsen finns ett stort antal pdf-filer. I en del av dem finns det fortfarande brister i tillgängligheten. Akademin har redan börjat göra pdf-filer mer tillgängliga, och arbetet ska fortsätta. I synnerhet i pdf-filer som ursprungligen planerats som tryckta broschyrer kan det förekomma problem som försvårar användningen av skärmläsare, såsom bristfälliga rubriceringar och felaktig läsordning.

På webbplatsen finns också pdf-dokument som publicerats före 23.9.2018 och som inte är tillgängliga till alla delar. Dessa pdf-dokument, som publicerats före 23.9.2018, behöver enligt lag inte göras tillgängliga i efterhand.

En del av de brister som nämns ovan ska korrigeras under 2020–2021.

Tillgänglighetsutlåtandet kompletteras i takt med att de upptäckta bristerna har korrigerats.

Om det material du behöver inte är tillgängligt, mejla oss (kirjaamo@aka.fi) så skickar vi materialet till dig i tillgängligt format.

Om detta utlåtande

Detta utlåtande utarbetades den 4 oktober 2020.

Utlåtandet grundar sig på en utomstående expertorganisations bedömning av huruvida webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Utlåtandet har senast kontrollerats den 26 oktober 2020.

Respons och kontaktinformation

Upptäckte du ett problem med tillgängligheten på webbplatsen? Du kan meddela oss och ge respons på tillgängligheten via e-post på kirjaamo@aka.fi eller via frågelådan Fråga och tyck till. Svarstiden kan vara upp till 14 dagar.

Finlands Akademi svarar för webbplatsens tillgänglighet och behandlingen av respons.

Den tillsynsmyndighet som avses i lagen är Regionförvaltningsverket i Södra Finland, som övervakar att de föreskrivna skyldigheterna och kraven iakttas.

Hur gå till väga?

Om du märker problem med tillgängligheten på webbplatsen, ge först respons till webbplatsens administratör. Svarstiden kan vara upp till 14 dagar. Om svaret du får inte är tillfredsställande eller om du inte får något svar inom två veckor kan du lämna respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns detaljerade anvisningar om vad du ska göra och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

Har du frågor eller synpunkter?