Forskningsetik

Forskningsetik inom ansvarsfull vetenskap hänför sig till etiska frågor som gäller forskningsteman, -metoder och -material. I dessa ingår exempelvis etiskt förfarande, informerat samtycke, anonymitet och rätt att avbryta deltagande i undersökning. Dessutom hänför sig de forskningsetiska frågorna till eventuella forskningstillstånd och ansökan om sådana.

Finlands Akademi förutsätter att man inom all akademifinansierad forskning följer Forskningsetiska delegationens anvisningar God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelse från den i Finland. Därtill rekommenderar vi att forskare inom ramen för internationellt samarbete och EU-finansiering följer de europeiska riktlinjerna för forskningsetik (European Code of Conduct for Research Integrity), som utarbetats av sammanslutningen ALLEA (All European Academies). Det finns inga motstridigheter mellan delegationens och ALLEAs anvisningar.

Det primära ansvaret för god vetenskaplig praxis faller på varje enskild forskare och forskargrupp, men också på forskningsenheternas chefer och ledningen för de organisationer som bedriver forskning. Utöver god vetenskaplig praxis ska både forskningssamfundet och de enskilda forskarna också följa gällande lagstiftning.

Den ansvariga forskaren ska vid behov i sin ansökan redogöra för hur etiska frågor har beaktats i forskningsprojektet.

Om en ansvarig projektledare eller forskare som beviljats finansiering från Akademin blir föremål för en utredning som gäller brott mot god vetenskaplig praxis måste forskningsplatsen inlämna en slutrapport över utredningen till Akademins registratorskontor.

Vi låta bli att behandla en ansökan om den sökande har funnits skyldig till oredlighet i forskningen under de senaste tre åren före utlysningen. Om information om oredlighet uppdagas medan finansieringsperioden pågår förlängs tidsfristen på tre år med den tid som kvarstår av finansieringsperioden. Om den sökande överklagar beslutet om oredligheten och hen får bifall på sitt överklagande kommer vi att behandla den sökandes nya ansökningar enligt normalt förfarande.

Statsunderstöd kan beviljas endast av synnerligen vägande skäl för lönekostnader om sökanden har sådana hinder gällande anställning av olaglig arbetskraft som avses i 7 § 2 mom. i statsunderstödslagen (688/2001).

Har du frågor eller synpunkter?