Forskningsetik

Den vetenskapliga forskningens trovärdighet och samhällets förtroende för forskningen förutsätter att god vetenskaplig praxis och etiska aspekter respekteras.

Forskningsetik är en del av ansvarsfull vetenskap. Den etiska granskningen omfattar hela forskningsprocessen. Forskningsetiska frågor kan gälla forskningsämnet, metoder och praxis eller forskningsdata. I dessa frågor ingår exempelvis etiskt förfarande, informerat samtycke, anonymitet och rätt att avbryta deltagande i undersökning. Dessutom hänför sig de forskningsetiska frågorna inom ansvarsfull vetenskap till eventuella forskningstillstånd och ansökan om sådana.

Det primära ansvaret för god vetenskaplig praxis faller på varje enskild forskare och forskargrupp, men också på forskningsenheternas chefer och ledningen för de organisationer som bedriver forskning.

Forskningsetik är ett av de kriterier som används för att bedöma ansökningar om finansiering från Finlands Akademi. De forskare som söker finansiering från Akademin ska alltid i sin ansökan redogöra för sådana etiska frågor som hänför sig till forskningen. Om forskningsprojektet omfattar till exempel etiska frågor som rör behandling av personuppgifter, användning av försöksdjur eller produkter med dubbla användningsområden, måste den ansvariga forskaren i sin ansökan tillräckligt utförligt redogöra för hur dessa frågor har beaktats. Den ansvariga forskaren ska också i sin ansökan visa att hen inte har för avsikt att utomlands tillämpa forskningspraxis som i Finland och Europa anses vara oetisk.

Utöver relevant lagstiftning styrs forskningsetiken och dess utvärdering av riktlinjerna från Forskningsetiska delegationen: God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelse från den i Finland (pdf). Därtill rekommenderar vi att forskare inom ramen för internationellt samarbete och EU-finansiering följer de europeiska riktlinjerna för forskningsetik (European Code of Conduct for Research Integrity), som utarbetats av sammanslutningen ALLEA (All European Academies). Det finns inga motstridigheter mellan delegationens och ALLEAs anvisningar. De forskningsetiska anvisningar som gäller i Finland gäller även för finländska forskare som arbetar utomlands.

Om en ansvarig projektledare eller forskare som beviljats finansiering från Akademin blir föremål för en utredning som gäller brott mot god vetenskaplig praxis måste forskningsplatsen inlämna en slutrapport över utredningen till Akademins registratorskontor.

Vi låter bli att behandla en ansökan om den sökande har funnits skyldig till oredlighet i forskningen under de senaste tre åren före utlysningen. Om information om oredlighet uppdagas medan finansieringsperioden pågår förlängs tidsfristen på tre år med den tid som kvarstår av finansieringsperioden. Om den sökande överklagar beslutet om oredligheten och hen får bifall på sitt överklagande kommer vi att behandla den sökandes nya ansökningar enligt normalt förfarande.

Har du frågor eller synpunkter?