Urban Europe: global changes – local solutions (JPI UE)

Initiativet för gemensam programplanering för forskning inom hållbar utveckling i städerna (JPI Urban Europe) syftar till att skapa attraktiva, hållbara och ekonomiskt livskraftiga stadsområden där EU-medborgarna och deras omgivning kan blomstra. Initiativet fokuseras på följande teman:

  • omvandla stadsområden till centrum för innovation och teknologi
  • säkerställa social sammanhållning och integration
  • minska det ekologiska fotavtrycket och främja klimatneutralitet
  • optimalt utnyttjande av tekniska lösningar och genomförande av effektiva och hållbara urbana system och nätverk (rörlighet, energi, vatten, IKT osv.).

Genom att samordna forsknings- och innovationsverksamheten strävar JPI Urban Europe efter att bättre utnyttja EU:s offentliga medel. Initiativet lanserade sju utlysningar mellan 2012 och 2018. Sammanlagt 19 länder och Europeiska kommissionen deltar i samarbetet.

Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle samfinansierade utlysningen ERA-NET Smart Urban Futures åren 2015–2016. Inom utlysningen finansierades totalt 15 internationella konsortier, som hade två finländska partner.

Mer information

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?