Visselblåsarskydd

Lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen (1171/2022, visselblåsarlagen) trädde ikraft den 1 januari 2023. Syftet med lagen är att ge skydd åt personer som i arbetsrelaterat sammanhang rapporterar om överträdelser av Europeiska unionens lagstiftning eller den nationella lagstiftningen t.ex. i samband med offentlig upphandling, skydd av privatlivet och personuppgifter, säkerhet i nätverks- och informationssystem eller beviljande eller användning av EU-bidrag eller nationella understöd eller statligt stöd. Genom lagen genomförs Europeiska unionens visselblåsardirektiv.

Skyddet för rapporterande personer möjliggör att överträdelser kan rapporteras på ett säkert sätt. Rapporter om överträdelser ska kunna göras så att den rapporterande personens identitet skyddas. Dessutom förbjuds repressalier mot den rapporterande personen. Arbetsgivaren kan t.ex. inte försvaga den rapporterande personens anställningsvillkor, avsluta personens anställningsförhållande eller permittera personen med anledning av rapporten.

Finlands Akademi inrättar en intern rapporteringskanal inom den lagstadgade övergångsperioden på tre månader, dvs. senast den 1 april 2023 Endast anställda vid Akademin har tillgång till den interna kanalen.

Rapporteringen kan också göras till justitiekanslersämbetets centraliserade externa kanal. Justitiekanslersämbetets rapporteringskanal är tillgänglig från och med den 1 januari 2023. Övriga personer, såsom pensionerade anställda eller anställda hos samarbetspartner kan använda Justitiekanslersämbetets rapporteringskanal för att lämna in en rapport gällande Akademins verksamhet om något som de upptäckt i sitt arbete och som omfattas av visselblåsarlagens tillämpningsområde. Justitiekanslersämbetet vidarebefordrar rapporten till den behöriga myndigheten eller det behöriga ministeriet.

Före den 1 april 2023 publicerar vi på Akademins webbplats närmare uppgifter om den interna rapporteringskanalen och justitiekanslersämbetets centraliserade kanal, förfarandena gällande rapportering och förutsättningarna för skyddet av den rapporterande personen.

Har du frågor eller synpunkter?