Visselblåsarskydd vid Finlands Akademi

Syftet med den s.k. visselblåsarlagen (1171/2022) är att ge skydd åt personer som i arbetsrelaterat sammanhang rapporterar om överträdelser av Europeiska unionens lagstiftning eller den nationella lagstiftningen t.ex. i samband med offentlig upphandling, skydd av privatlivet och personuppgifter, säkerhet i nätverks- och informationssystem eller beviljande eller användning av EU-bidrag eller nationella understöd eller statligt stöd. Genom lagen genomförs Europeiska unionens visselblåsardirektiv.

Skyddet för rapporterande personer möjliggör att överträdelser kan rapporteras på ett säkert sätt. Rapporter om överträdelser ska kunna göras så att den rapporterande personens identitet skyddas. Dessutom förbjuds repressalier mot den rapporterande personen. Arbetsgivaren får till exempel inte försämra den rapporterande personens anställningsvillkor, avsluta hens anställningsförhållande eller permittera personen till följd av rapporten. Skydd mot repressalier beviljas också den rapporterande personens arbetsgivare eller någon annan juridisk person till vilken personen på grund av sitt arbete är kopplad.

Rapporteringen kan också göras till justitiekanslersämbetets centraliserade externa kanal. Personer utanför Akademin, såsom tidigare anställda eller anställda hos samarbetspartner, kan använda Justitiekanslersämbetets rapporteringskanal för att lämna in en rapport gällande Akademins verksamhet om något som de upptäckt i sitt arbete och som omfattas av visselblåsarlagens tillämpningsområde. Justitiekanslersämbetet vidarebefordrar rapporten till den behöriga myndigheten, exempelvis Akademin.

Akademin har upprättat en intern rapporteringskanal för sina anställda. Kanalen är tillgänglig på det interna nätet för personer som står i anställningsförhållande till Akademin.

Rapporterna behandlas av oberoende och opartiska handläggare som särskilt utsetts av Akademin. De är bundna av tystnadsplikt när det gäller personuppgifter om den rapporterande personen och den person som rapporten gäller. Rapporterna kontrolleras och vid behov följs upp med åtgärder för att komma till rätta med överträdelsen. Den rapporterande personen ska underrättas om de åtgärder som vidtagits till följd av rapporten inom tre månader eller i fråga om den externa rapporteringskanalen av motiverade skäl inom högst sex månader från mottagandet av rapporten.

Har du frågor eller synpunkter?