Kommittén för forskningens infrastrukturer

FIRI-kommitténs lagstadgade uppgifter:

  1. följa och utveckla den nationella och internationella forskningsinfrastrukturverksamheten
  2. lägga fram förslag för Akademins styrelse om en långsiktig plan för forskningsinfrastrukturerna
  3. besluta om valet av forskningsinfrastrukturprojekt och svara för uppföljningen av projekten
  4. sköta andra uppgifter som gäller forskningsinfrastruktur och som Akademins styrelse ålägger den.

    Läs mer om forskningsinfrastrukturer

    Har du frågor eller synpunkter?