ERA-NET NEURON

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att över en miljard människor lider av funktionsstörningar i det centrala nervsystemet. Neurovetenskaplig forskning om sjukdomar och dess tillämpning som diagnostiska och terapeutiska metoder är därför av stor betydelse.

ERA-NET NEURON startade 2007 inom EU:s sjätte ramprogram och syftade till att finansiera neurovetenskaplig forskning om sjukdomar. I början bestod nätverket av 15 partner och fyra observatörer från tolv olika länder. Sedan 2008 har nätverket ordnat en årlig utlysning för gemensamma forskningsprojekt i ett utvalt tema, och denna tradition fortsätter. Utöver utlysningar har målet varit att främja samarbetet inom området i Europa genom att skapa nätverk för den yngre generationens forskare.

Det nuvarande nätverket ERA-NET NEURON Cofund 2 fortsätter till utgången av 2025. Utöver Akademin deltar 26 partnerorganisationer (16 EU-länder och sju länder utanför EU). I Akademins arbetspaket ingår i första hand uppgifter som främjar stödjandet av unga forskare inom området. Partnerländerna i ERA-NET NEURON ordnar en årlig prisutlysning, Excellent Paper in Neuroscience Award (EPNA), som är avsedd för att uppmuntra unga forskare inom området och belöna de bästa publikationerna. Vi rekommenderar att finländska forskare deltar i utlysningen i den mån det är möjligt. Utöver den samfinansierade utlysningen med Europeiska kommissionen 2021 planerar medlemsorganisationerna fortfarande årliga projektutlysningar för forskare. Akademin deltar i regel i varannan utlysning. Utlysningstemana väljs utifrån den strategiska forskningsagendan 2021–2025.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?