AquaticPollutants

AquaticPollutants (Risks posed to human health and the environment by pollutants and pathogens present in water resources) är ett samprojekt under tre JPI-initiativ: Water JPI, JPI Oceans och JPI AMR. Projektets teman handlar om miljöverkan av nya och okända föroreningar och patogener, samhörande utveckling av antimikrobresistens i sötvattensmiljöer och havsmiljöer samt inverkan av dessa föroreningar och patogener på ekosystemens och människors hälsa. AquaticPollutants lanserades i januari 2020. Det är ett ERA-NET Cofund-projekt som samfinansieras av 26 länder och stöds av Europeiska kommissionen inom programmet Horisont 2020 under åren 2020–2024. 32 forskningsfinansiärer deltar i projektet. Brasilien, Israel, Sydafrika, Taiwan och Tunisien representerar de utomeuropeiska länderna.

Projektet organiserar en utlysning år 2020. Utlysningstexten publicerades den 17 februari 2020 på AquaticPollutants webbplats, där även ansökan inlämnades. Första stegets ansökningstid gick ut den 18 maj 2020. Utlysningen har två steg. Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap, hälsa och miljö medfinansierar utlysningen med 850 000 euro.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?