AquaticPollutants

AquaticPollutants (Risks posed to human health and the environment by pollutants and pathogens present in water resources) är ett samprojekt under tre JPI-initiativ: Water JPI, JPI Oceans och JPI AMR. Projektets teman handlar om miljöverkan av nya och okända föroreningar och patogener, samhörande utveckling av antimikrobresistens i sötvattenmiljöer och havsmiljöer samt inverkan av dessa föroreningar och patogener på ekosystemens och människors hälsa.

AquaticPollutants lanserades i januari 2020. Det är ett ERA-NET Cofund-projekt som samfinansieras av 32 länder och stöds av Europeiska kommissionen inom programmet Horisont 2020 under åren 2020–2024.

I en utlysning som AquaticPollutants ordnade år 2020 beviljades finansiering för 18 internationella forskningskonsortier. Den sammanlagda finansieringen uppgick till ca 24,5 miljoner euro. Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap, hälsa och miljö finansierade tre finländska delprojekt inom tre konsortier med ungefär 750 000 euro.

  1. REWA – Reduction and assessment of antimicrobial resistance and emerging pollutants in natural-based water treatment systems. Tiina Leiviskä, Uleåborgs universitet.
  2. FOREWARN – Development of a smart forewarning system to assess the occurrence, fate and behaviour of contaminants of emerging concern and pathogens in waters. Leena Maunula, Helsingfors universitet.
  3. AMROCE – Nanoenabled strategies to reduce the presence of contaminants of emerging concern in aquatic environment. Tommi Vuorinen, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?