Om bedömning och beslut

Webbsidorna om bedömningsprocessen uppdateras under hösten 2023 i samband med offentliggörandet av vinterutlysningens utlysningstexter. Läs mer om de ändringar som vinterutlysningen medför i vårt pressmeddelande.

I all finansiering av Finlands Akademi betonas forskningens kvalitet, genomslag och förmåga till förnyelse. Som grund till detta ligger Akademins strategi. Vårt mål är att möjliggöra vetenskapligt ambitiösa forskningsprojekt. Internationell kollegial granskning (dvs. peer review) av högsta kvalitet är vårt mest centrala redskap för att upptäcka den bästa och mest lovande forskningen.

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi finansierar lösningsinriktad och fenomenbaserad forskning. De projekt som RSF finansierar ska vara samhälleligt relevanta och betydelsefulla och vetenskapligt högklassiga. Ett viktigt element i RSF-finansierade projekt är interaktion med samhället under hela finansieringsperioden. Projektens vetenskapliga kvalitet och samhälleliga genomslag bedöms kollegialt av både inhemska och internationella experter.

Efter att utlysningen har stängts förbereder Akademis medarbetare bedömningen av ansökningarna. De går igenom ansökningarna och begär nödvändiga rättelser. Ansökningarna behandlas och bedöms utgående från om det rör sig om en utlysning som genomförs i ett eller två steg.

I regel bedöms ansökningarna av en internationell expertpanel. Bedömningspanelerna sammanträder för att diskutera ansökningarna och sökandenas vetenskapliga meriter samt för att bereda ett panelutlåtande för varje ansökan. Panelerna rangordnar dessutom de ansökningar som fått högsta betyg.

Efter bedömningen bekantar sig medlemmarna av Akademins förtroendeorgan med utlåtandena och ansökningarna. Finansieringsbesluten förbereds i beredningsmöten och fattas efter föredragningen vid beslutsmöten. Finansieringsbesluten fattas i regel på basis av resultaten av den kollegiala granskningen och Akademins forskningspolitiska mål.

Vår forskningsfinansiering följer ansvarsfulla verksamhetssätt genom att beakta jäv, sekretess och ansvarsfull vetenskap, dvs. jämställdhet och likabehandling, forskningsetik, öppen vetenskap, hållbar utveckling och ansvarfull utvärdering av forskare.                     

Se bilden i pdf-format

Bild 1. Finlands Akademis bedömning och beslutsfattande, septemberutlysningens ansökningar som exempel

Har du frågor eller synpunkter?