Om bedömning och beslut

I enlighet med vår strategi finansierar vi högklassig, ansvarsfull och effektfull forskning inom samtliga vetenskapsgrenar. Vi stöder även nyttiggörandet av forskningens resultat för samhällets bästa.

Vårt mål är att den finländska forskningen förnyas samt att den blir mångsidigare och mer internationell.

Internationell kollegial granskning (dvs. peer review) av högsta kvalitet är vårt mest centrala redskap för att upptäcka den bästa och mest lovande forskningen.

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi finansierar lösningsinriktad och fenomenbaserad forskning. De projekt som RSF finansierar ska vara samhälleligt relevanta och betydelsefulla och vetenskapligt högklassiga. Ett viktigt element i RSF-finansierade projekt är interaktion med samhället under hela finansieringsperioden. Projektens vetenskapliga kvalitet och samhälleliga genomslag bedöms kollegialt av både inhemska och internationella experter.

För att en ansökan ska beaktas och bedömas måste den uppfylla de behörighetskriterier som definierats för utlysningen i fråga. Kriterierna anges i utlysningstexten.

Som sökande kan du bli ombedd att komplettera din ansökan. Om ansökan eller sökanden trots kompletteringen inte uppfyller behörighetskriterierna eller andra grundläggande krav, kommer ansökan inte att gå vidare till bedömningen utan den kommer att avvisas. Läs mer om när vi kan besluta att avvisa en ansökan.

Ansökningar behandlas och bedöms beroende på om utlysningen eller bedömningen har ett eller två steg. Ansökningarna granskas i regel av internationella bedömningspaneler. Panelerna för vinterutlysningen utses och beskrivs (definieras) i förväg. Efter bedömningen bekantar sig medlemmarna av våra förtroendeorgan med ansökningarna och bedömningsutlåtandena.

Finansieringsbesluten förbereds i beredningsmöten och fattas efter föredragning vid förtroendeorganens beslutsmöten. Finansieringsbesluten fattas på basis av resultaten av den kollegiala granskningen och Akademins forskningspolitiska mål.

Vår forskningsfinansiering följer ansvarsfulla verksamhetssätt genom att beakta jäv, sekretess och ansvarsfull vetenskap, dvs. jämställdhet och likabehandling, forskningsetik, öppen vetenskap, hållbar utveckling och ansvarfull utvärdering av forskare.

Har du frågor eller synpunkter?