Forskningsråden

Finlands Akademi har tre forskningsråd:

Forskningsråden beviljar finansiering för vetenskaplig forskning samt främjande av forskningsförutsättningarna och möjligheterna att utnyttja dem. Ytterligare fattar de beslut om finansiering för internationella forskningsinfrastrukturer, om samarbetet inte baserar sig på fördrag. Forskningsrådens uppgifter omfattar även att följa finansieringens genomslag och utfall samt främja forskning i samarbete med Akademins övriga organ.

Statsrådet utser ordföranden och medlemmarna för vart och ett forskningsråd för tre år åt gången. De nuvarande forskningsrådens mandatperiod är 1 januari 2022–31 december 2024.

Forskningsråden representerar mångsidig och högklassig vetenskaplig sakkunskap. Medlemmarna representerar forskning och vetenskap på bred front, inte en enskild vetenskapsgren eller ett enskilt universitet eller forskningsinstitut.

Universitet, forskningsinstitut, aktörer och organisationer som deltar i forskning och innovation, vetenskapliga samfund, vetenskapsakademier och representanter av forskarsamhället kan föreslå till Undervisnings- och kulturministeriet personer som anses som lämpliga som forskningsrådens medlemmar.

Har du frågor eller synpunkter?