Vad är Finlands Akademi

Finlands Akademi är en expertorganisation för forskning och vetenskap som finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning. Vi är en statlig myndighet inom Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.

Våra uppgifter:

  • bevilja finansiering för vetenskaplig forskning, forskarutbildning och förbättring av forskningens premisser på basis av öppen ansökan och konkurrens
  • verka som sakkunnig inom finländska och internationella samarbetsnätverk
  • insamla och analysera data om vetenskapen och forskningen
  • genomföra andra expertuppgifter som vi får i uppdrag.

Vi stöder dels högklassig och ansvarsfull forskning som har stort genomslag, dels nyttiggörandet av forskningens resultat för samhällets bästa. Vi vill att den finländska forskningen förnyar sig och blir mångsidigare och mer internationell. Vår verksamhet omspänner samtliga vetenskapsgrenar.

Vi stärker forskningens genomslag och banbrytande vetenskap genom att uppmuntra forskarna att presentera innovativa och riskfyllda och samtidigt vetenskapligt högklassiga forskningsplaner.

Vi tar fram högkvalitativa data och analyser samt främjar utnyttjandet av forskningskunskap inom beslutsfattande. Vi utökar den nationella kunskapsbasen genom att främja forskning och bilda och öppna data. Vårt arbete stöder kunskapsbaserat förnyande av det finländska samhället.

Genom aktivt samarbete med centrala intressenter vidareutvecklar vi kvaliteten på och genomslaget av Finlands forsknings-, utbildnings- och innovationssystem.

Vi finansierar forskning med cirka 543 miljoner euro år 2024. I akademifinansierade forskningsprojekt vid universitet och forskningsinstitut arbetar årligen ca 3 500 personer (årsverken).

Se bilden i pdf-format

Har du frågor eller synpunkter?