Vad är Finlands Akademi

Finlands Akademi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet. Vi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning.

Våra uppgifter:

  • bevilja finansiering för vetenskaplig forskning, forskarutbildning och förbättring av forskningens premisser på basis av öppen ansökan och konkurrens
  • verka som sakkunnig inom finländska och internationella samarbetsnätverk
  • insamla och analysera data om vetenskapen och forskningen
  • genomföra andra expertuppgifter som vi får i uppdrag.

Vi stöder dels högklassig och ansvarsfull forskning som har stort genomslag, dels nyttiggörandet av forskningens resultat för samhällets bästa. Vi vill att den finländska forskningen förnyar sig och blir mångsidigare och mer internationell. Vår verksamhet omspänner samtliga vetenskapsgrenar.

Vi stärker forskningens genomslag och banbrytande vetenskap genom att uppmuntra forskarna att presentera innovativa och riskfyllda och samtidigt vetenskapligt högklassiga forskningsplaner.

Vi tar fram högkvalitativa data och analyser samt främjar utnyttjandet av forskningskunskap inom beslutsfattande. Vi utökar den nationella kunskapsbasen genom att främja forskning och bilda och öppna data. Vårt arbete stöder kunskapsbaserat förnyande av det finländska samhället.

Genom aktivt samarbete med centrala intressenter vidareutvecklar vi kvaliteten på och genomslaget av Finlands forsknings-, utbildnings- och innovationssystem.

Vi finansierar forskning med 437 miljoner euro år 2021. I akademifinansierade forskningsprojekt vid universitet och forskningsinstitut arbetar årligen ca 3000 personer (årsverken).

Hur Akademins finansiering fördelades 2019

En del av vårt stöd till vetenskaplig forskning finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus intäkter. År 2020 var vinstmedlens andel av vår totala stödsumma 50,7 miljoner euro.

Har du frågor eller synpunkter?