Water JPI

Syftet med Water JPI är att möjliggöra intelligenta lösningar för vattenförvaltning i den föränderliga världen.

Världens vattendrag hotas av flera olika faktorer. Ekosystemen hotas dels av det ökande behovet av vatten, dels av de föroreningar som sprider sig i naturen. Vattenresurserna överutnyttjas, de är ojämnt fördelade och vattenkvaliteten försämras vidare. Klimatförändringen orsakar torka i vissa områden och översvämningar i andra områden. För att kunna svara på stora samhälleliga, ekonomiska, ekologiska och teknologiska utmaningar måste Europa inta en mångvetenskaplig infallsvinkel. Initiativet syftar till att skapa en sameuropeisk uppfattning om hur man kunde organisera Europas och världens vattenförsörjningssystem på ett så hållbart sätt som möjligt.

Water JPI lanserades av Europeiska unionens råd år 2010. Tio år senare, år 2020, inbegriper initiativet Europeiska kommissionen och 23 medlemsländer samt tre länder med observatörsstatus. Finland har deltagit i Water JPI redan från första början. Finlands deltagande i initiativet koordineras av Finlands Akademi. Finland representeras i initiativet av två expertmedlemmar: en representant från Helsingfors universitet och en från Naturresursinstitutet. Akademin stöds av en omfattande intressentgrupp, som består av representanter för ministerier, universitet och forskningsinstitut inom vattenbranschen.

Enligt Water JPI:s forsknings- och innovationsstrategi ska initiativet förbättra samordningen av agendor inom den europeiska vattenforskningen med noggrant utvalda åtgärder, såsom forskningsprojekt, forskningsinfrastrukturer och internationellt forskningssamarbete.

Mer information

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?