Från idéer till lösningar – finansiering för nyttiggörande av forskning

Finlands Akademi bereder en ny bidragsform som ska främja nyttiggörandet av forskningsrön och stödja kommersialisering och annat samhälleligt genomslag. Som referenspunkt används Europeiska forskningsrådet ERC:s bidragsform Proof of Concept. Akademins nya bidragsform testas genom en första utlysning i vår 2023.

Utlysningen går under namnet ”Från idéer till lösningar – finansiering för nyttiggörande av forskning” och genom den beviljas finansiering för mångsidigt nyttiggörande av forskningsrön. Med hjälp av finansieringen uppmuntras forskare till exempel att testa forskningsresultat i praktiska situationer eller att utveckla nya verksamhetsmodeller för att tillgodose näringslivets, den offentliga förvaltningens eller den tredje sektorns behov.

Eftersom Akademin vill testa en ny bidragsform med utlysningen, riktas den till ett begränsat antal sökande. Enligt den föreliggande planen kan finansieringen sökas av projektledare som har spetsforskningsfinansiering från Akademin samt av forskare som valts ut av Finlands Akademis flaggskepp. Finansieringen kan användas för att nyttiggöra sådana forskningsresultat som uppkommit inom spetsforskningsenheter eller flaggskeppsprojekt.

Utlysningen har en finansieringsbudget på tio miljoner euro för år 2023. Utlysningstexten publiceras i maj och utlysningen stänger i september 2023. Finansieringsbesluten fattas i december 2023 och de finansierade projekten kan inleda sin verksamhet i januari 2024. Akademin kommer att vidareutveckla den nya bidragsformen utifrån erfarenheterna från pilotutlysningen.

Finlands Akademi och Business Finland samarbetar tätt i gränssnittet mellan forskning och innovation. Akademin finansierar nyttiggörande av forskningsrön från högklassiga forskningsprojekt som ligger nära den vetenskapliga forskningen. Business Finland finansierar i sin tur sådan forskning vars resultat företagen kan utnyttja i exportverksamhet.

Bekanta dig med Business Finlands finansieringstjänster för beredning av kommersialiseringen av forskningsresultat samt samarbete mellan företag och forskningsorganisationer: Drivkraft för användningen av forskning.

Har du frågor eller synpunkter?