Akademiprogram: Kritiska material i städernas cirkulära ekonomi

1.4.2021
8.9.2021 kl. 16.15 finsk tid (egentlig ansökan)
8 miljoner euro
1.1.2022–31.12.2025
Under behandling
  • kan sökas av enskilda forskargrupper eller konsortier bestående av två eller flera grupper; används för att avlöna en forskargrupp
  • total finansieringsbudget för enskilda ansökningar och delprojekt i konsortier högst 500 000 euro, för konsortier högst 1 200 000 euro

Akademiprogram är tematiska, målinriktade och samordnade helheter där man genom mångsidig programverksamhet stöder högklassig, innovativ och verkningsfull forskning samt främjar internationellt och nationellt forskningssamarbete. Temana för akademiprogram kan uppkomma utifrån vetenskapliga utgångspunkter och utifrån för samhället viktiga behov som identifierats genom framsyn.

Målet med akademiprogrammet Kritiska material i städernas cirkulära ekonomi är att ta fram forskningskunskap om de kritiska materialflödena inom cirkulär ekonomi, högteknologiprodukter och tjänster inom cirkulär ekonomi, samarbetet mellan olika aktörer inom cirkulär ekonomi och verksamhetsstyrning samt om den cirkulära ekonomins koppling till urbanisering. Antalet råvaror som bedöms vara kritiska ökar ständigt, eftersom batterierna i ny teknologi kräver ett stort antal olika metaller och mineraler. Den nuvarande återvinningsnivån av kritiska råmaterial räcker inte. Kraven på cirkulär ekonomi förutsätter ny teknologi, nya produkter och återvinningsmekanismer och nya affärsmodeller. En fungerande cirkulär ekonomi är en förutsättning för hållbar utveckling.

Viktiga mål inom programmet är att ta fram ny forskningsbaserad kunskap inom de valda temana, styra forskningen till tillämpningsområden som är viktiga med tanke på städernas cirkulära ekonomi och öka högklassig forskning som möjliggör utvecklingen av städernas cirkulära ekonomi. Programbeskrivningen ger närmare information om programmets bakgrund, mål och teman.

Utlysningen har två steg. I det första steget inlämnas planskisser. De projekt som går vidare till utlysningens andra steg väljs ut utifrån bedömningen av planskisserna. Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag. Forskningsresultaten ska vara offentliga och följa principerna för god vetenskaplig praxis. Forskningen ska således vara etisk och beakta principerna för hållbar utveckling. Forskningsdata och -material samt forskningens resultat ska vara öppet tillgängliga. Jämställdhet och likabehandling av forskare ska beaktas i forskningens genomförande.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Information om eventuella ändringar i ansökningsanvisningarna mellan det första och det andra utlysningssteget ges på denna sida.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?