Etiska frågor

Finlands Akademi förutsätter att man inom all akademifinansierad forskning följer Forskningsetiska delegationens anvisningar God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelse från den i Finland. Därtill rekommenderar vi att forskare inom ramen för internationellt samarbete och EU-finansiering följer de europeiska riktlinjerna för forskningsetik (European Code of Conduct for Research Integrity), som utarbetats av sammanslutningen ALLEA (All European Academies). Det finns inga motstridigheter mellan delegationens och ALLEAs anvisningar.

Läs mer: Forskningsetik inom ansvarsfull vetenskap

Har du frågor eller synpunkter?