Etiska frågor

Finlands Akademi förutsätter att man inom all akademifinansierad forskning följer Forskningsetiska delegationens anvisningar God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelse från den i Finland. Därtill förutsätter Akademin att forskares internationell samarbete följer de europeiska riktlinjerna för forskningsetik (The European Code of Conduct for Research Integrity), som utarbetats av ALLEA (All European Academies).

Det primära ansvaret för att god vetenskaplig praxis följs faller på varje enskild forskare och forskargrupp, men också på forskningsenheternas chefer och ledningen för de organisationer som bedriver forskning. Utöver god vetenskaplig praxis ska både forskningssamfundet och de enskilda forskarna också följa gällande lagstiftning.

Om en ansvarig ledare eller forskare som beviljats finansiering från Akademin blir föremål för en utredning som gäller brott mot god vetenskaplig praxis förbinder sig forskningsplatsen att inlämna en slutrapport över utredningen till Akademins registratorskontor.

Enligt ett beslut av Akademins styrelse kan Akademin låta bli att behandla en ansökan om den sökande har funnits skyldig till oredlighet i forskningen under de senaste tre åren före utlysningen. Om information om oredlighet uppdagas medan finansieringsperioden pågår förlängs tidsfristen på tre år med den tid som kvarstår av finansieringsperioden. Om den sökande överklagar beslutet om oredligheten och hen får bifall på sitt överklagande kommer Akademin att behandla den sökandes nya ansökningar enligt normalt förfarande.

All European Academies, ALLEA, har uppdaterat sina riktlinjer ”The European Code of Conduct for Research Integrity”. Publikationen finns på ALLEA:s webbplats. Uppdateringen gjordes på EU:s initiativ och den förpliktar alla som söker EU-finansiering. Akademin har bundit sig vid Forskningsetiska delegationens anvisningar God vetenskaplig praxis. Delegationens anvisningar och European Code har ingen inkonsekvens.

Har du frågor eller synpunkter?

E-tjänsten (SARA) är stängd från fredag 29.1.2021 kl. 18.30 till måndag 1.2.2021 kl. 8.00.