Samarbetsförbindelse

Till ansökan kan bifogas en fritt formulerad samarbetsförbindelse från centrala nationella och internationella samarbetsparter. Av förbindelsen ska åtminstone framgå

  • samarbetspart och partens ställning; organisation och land
  • syftet med och målen för samarbetet med tanke på projektet; vilket mervärde uppnås genom samarbetet
  • beskrivning av det praktiska genomförandet av samarbetet.

Samarbetet kan vara mångsidigt; det kan t.ex. omfatta forskarbesök, användning av digitalt material eller annat forskningssamarbete.

Sökanden ska motivera valet av samarbetspart i sin egen forskningsplan.

Samarbetsförbindelsen är ett offentligt dokument. Du ska inte uppge sekretessbelagda uppgifter i den.

Bifoga samarbetsförbindelsen till ansökan i pdf-format. Om du har flera förbindelser kan du skanna dem till en enda pdf-fil och lägga till ett sammandrag av dem på filens första sida. Rekommendationsbrev får inte bifogas med ansökan.

Namnge filen enligt följande mall: dittefternamn_commitment.

Har du frågor eller synpunkter?