Forskningsplatsens förbindelse

Om Finlands Akademi beviljar finansiering förbinder sig universitetet, forskningsinstitutet eller organisationen i fråga att använda finansieringen för det ändamål som den är avsedd för i enlighet med Akademins finansieringsvillkor. Forskningsplatsen förbinder sig för sin del att svara för projektets finansiering och förvaltning samt åtar sig att svara för projektets basresurser. Dessa beror på den forskning som ska genomföras, men vanligen är det fråga om samma basresurser som institutionens övriga forskare har till sitt förfogande: arbets- och laboratorielokaler, apparatur (inkl. datorutrustning) samt telekommunikations-, telefon-, post-, kopierings- och bibliotekstjänster.

På Finlands Akademis finansiering tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). Finansieringen förvaltas av forskarens forskningsplats. Forskningsplatsen förbinder sig att agera som mottagare av statsunderstödet eller finansieringen å den sökandes vägnar och åta sig alla de skyldigheter som därav följer. Forskningsplatsen får använda finansieringen endast för att i enlighet med
Akademins finansieringsvillkor och anvisningar och forskningsplatsens regler och bestämmelser finansiera den forskning som genomförs av den ansvariga ledaren för det projekt som nämns i ansökan. Forskningsplatsen förbinder sig att i enlighet med våra finansieringsvillkor och anvisningar rapportera om medelsanvändningen.

Forskningsplatsen förbinder sig till att

  • följa Forskningsetiska delegationens anvisningar ”God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelse från den i Finland
  • övervaka att den ansökan som lämnas in till Akademin utarbetas enligt och att det akademifinansierade projektet följer etiska bestämmelser, föreskrifter och rekommendationer samt lagar om behandling av personuppgifter samt annan gällande lagstiftning
  • se till att nödvändiga etiska och andra forskningsrelaterade tillstånd har erhållits
  • övervaka att datahanteringsplanen kan genomföras vid forskningsplatsen och att åtgärderna följer god datahanteringspraxis.

Forskningsplatsens förbindelse i beslut som följer totalkostnadsmodellen

Akademins forskningsfinansiering är samfinansierad verksamhet där alltid minst två parter svarar för kostnaderna för det projekt som ska finansieras. Då finansiering söks från Akademin, förbinder sig ifrågavarande universitet, forskningsinstitut eller forskningsorganisation vid den samfinansierade verksamheten genom att bidra till finansieringen med sin egen andel.

Akademins finansieringsandel är vanligen högst 70 procent av ett projekts uppskattade totalkostnader. I vissa bidragsformer, t.ex. stärkandet av universitetens profilering, är Akademins finansieringsandel 100 procent. Då krävs det ingen egenfinansieringsandel av den ansökande organisationen. Därtill är Akademins
finansieringsandel 100 procent för finansiering som beviljas av rådet för strategisk forskning (RSF).

Forskningsplatsen förbinder sig att anställa den personal som avlönas med bidraget i enlighet med organisationens lönebestämmelser samt att rapportera om medelsanvändningen i enlighet med våra finansieringsvillkor och anvisningar. Forskningsplatsen förbinder sig också att tillämpa de procenttal för lönebikostnader och omkostnadsandel och den koefficient för effektiv arbetstid som uppges i ansökan. Akademins finansiering kan användas för projektets momsutgifter endast om de kvarstår som slutliga kostnader för den sökandes forskningsplats.

Forskningsplatsens förbindelse i beslut som följer tilläggskostnadsmodellen

En s.k. tilläggskostnadsmodell tillämpas på anställningar som akademiprofessor och akademiforskare samt på mobilitetsstipendier om de inkluderar lön. Den omkostnadsandel som beviljas projekten uppgår till 12,5 procent.

Anställningarna som akademiprofessor och akademiforskare är avsedda för forskning på heltid och därmed sammanhörande verksamhet. Till akademiprofessorers och akademiforskares arbetsuppgifter hör undervisning i anslutning till forskningen och handledning av lärdomsprov på eget område (5 procent av den årliga arbetstiden), utan någon särskild ersättning. Undervisningen eller andra uppgifter som inte har direkt koppling till forskarens egen forskning ska dock inte utgöra mer än 10 procent av den årliga arbetstiden.

Akademin bestämmer ett avlöningsbidrag som beviljas för anställningar som akademiprofessor och akademiforskare. Den finansiering som vi beviljar för anställning som akademiprofessor eller akademiforskare bör användas av forskningsplatsen för att avlöna akademiprofessorn eller akademiforskaren i fråga och anställa hen minst för finansieringsperioden.

De som beviljats avlöningsbidrag ska skilt ansöka om forskningsbidrag i enlighet med totalkostnadsmodellen.

Har du frågor eller synpunkter?