Forskningsplatsens förbindelse

Vid användning, utbetalning och övervakning av Finlands Akademis forskningsbidrag följs statsunderstödslagen, Akademins finansieringsvillkor samt de eventuella särskilda villkor som nämns i finansieringsbeslutet. Akademins finansieringsvillkor är desamma oberoende av om det är fråga om en statlig organisation eller en mottagare av ett statsunderstöd.

Med projektets forskningsplats menas sökandens bakgrundsorganisation (t.ex. universitet, forskningsinstitut eller annan forskningsorganisation). Forskningsplatsen förvaltar finansieringen och förbinder sig att å den sökandes vägnar fungera som finansieringsmottagare samt åta sig alla de skyldigheter som därav följer.

När forskningsplatsen ger ansökan en förbindelse förbinder den sig att använda finansieringen för det beviljade ändamålet med iakttagande av Akademins finansieringsvillkor. Villkoren gällande medelsanvändningen uppräknas i dokumentet Finlands Akademis finansieringsvillkor, som finns på Akademins webbplats.

Forskningsplatsen förbinder sig till att

 • övervaka att den ansökan som lämnas in till Akademin utarbetas och det akademifinansierade projektet genomförs enligt gällande lagstiftning
 • svara för projektets basresurser (inkl. utgifterna för att göra referentgranskade artiklar omedelbart tillgängliga). Dessa resurser beror på den forskning som ska genomföras, men vanligen är det fråga om samma basresurser som institutionens övriga forskare har till sitt förfogande.
 • övervaka att datahanteringsplanen kan genomföras vid forskningsplatsen och att åtgärderna följer god datahanteringspraxis
 • delta i den samfinansierade verksamheten genom att bidra till finansieringen med sin egen andel
 • årligen via Akademins e-tjänst inlämna separata uppgifter om de kalkylerade utgiftsposterna, som bygger på forskningsplatsens (statsunderstödsmottagarens) bokslut
 • den personal som avlönas med Akademins forskningsbidrag i regel står i ett anställningsförhållande till forskningsplatsen
 • anställa akademiforskaren på heltid och se till att den som fått akademiforskarbidrag till fullo kan förbinda sig till forskningsarbete och andra uppgifter än forskningsuppgifter som är viktiga med tanke på forskarkarriären
 • följa Forskningsetiska delegationens anvisningar God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelse från den i Finland (pdf) samt ALLEAs (All European Academies) anvisningar European Code of Conduct for Research Integrity inom internationellt samarbete
 • inlämna en utredningsrapport till Akademins registratorskontor om en ansvarig projektledare eller forskare som beviljats finansiering från Akademin blir föremål för en utredning som gäller brott mot god vetenskaplig praxis
 • utan ogrundat dröjsmål underrätta Akademin om domar eller påföljdsavgifter som gäller användning av olaglig arbetskraft
 • iaktta Europeiska unionens eller Förenta nationernas restriktiva ekonomiska och finansiella åtgärder mot Ryssland och Belarus som gäller i Europeiska unionen.

Har du frågor eller synpunkter?