Anvisningar för forskningsplatser

Anvisningarna för forskningsplatser beskrivs i sin helhet i Akademins finansieringsvillkor. På denna sida finns de viktigaste anvisningarna för forskningsplatser.

Villkor för beviljande av finansiering

Vid användning, utbetalning och övervakning av Akademins forskningsbidrag följs statsunderstödslagen, Akademins finansieringsvillkor samt de eventuella särskilda villkor som ges i finansieringsbeslutet.

Akademins finansiering beviljas för en viss tid. Akademins finansieringsvillkor är desamma oberoende av om det är fråga om en statlig organisation eller en mottagare av ett statsunderstöd.

Villkoren tillämpas när finansieringsmottagaren är en forskningsplats (en mottagare av statsunderstöd) eller en stipendiat. Akademins forskningsfinansiering beviljas till en finländsk forskningsplats, såvida det inte finns särskilda skäl att inte göra det. Med forskningsplats menas sökandens bakgrundsorganisation (t.ex. universitet, forskningsinstitut eller annan forskningsorganisation). Projektets ansvariga ledare ska ha nära anknytning till Finland för att möjliggöra ett flerårigt forskningsprojekt.

Finansieringsvillkoren för Akademins finansieringsbeslut gäller både forskningsprojektets ansvariga ledare och forskningsplatsen (mottagaren av statsunderstödet). I första hand bär den ansvariga ledaren ansvaret för att projektet förverkligas och finansieringsplanen följs.

Akademins finansiering kan inte användas för ekonomisk verksamhet. Som ekonomisk verksamhet räknas all verksamhet där varor eller tjänster erbjuds på den öppna marknaden, oavsett om man eftersträvar eller om det uppkommer vinster. När en sammanslutning även bedriver ekonomisk verksamhet ska finansieringen, kostnaderna och intäkterna i anslutning till verksamheten bokföras separat.

Finansieringen räknas som statsunderstöd då mottagaren inte är en statlig organisation (t.ex. universitet, någon annan självständig offentligrättslig inrättning, kommun, samkommun, förening, företag, stiftelse, utländsk organisation, eller privatperson). Det är organisationen som är mottagaren av finansieringen – inte forskaren – och organisationen fungerar därför som statsunderstödstagare i enlighet med statsunderstödslagen. Organisationen ska då också åta sig alla de skyldigheter som därav följer.

Finansiering till forskningsorganisationer

Med forskningsorganisation avses en sådan organisation vars främsta syfte är att bedriva oberoende grundforskning, industriell forskning eller experimentell utveckling och sprida resultaten genom undervisning, publikationer eller dataöverföring. Forskningsorganisationer är t.ex. högskolor eller forskningsinstitut, organisationer som överför teknologi, organisationer som förmedlar innovationer och fysiska eller virtuella samarbetsforum inriktade på forskning oavsett rättslig status (offentligrättslig eller privaträttslig organisationsform) eller finansieringskälla.

Finansiering till icke-forskningsorganisationer

För organisationer som inte är forskningsorganisationer handlar det främsta syftet om något annat än oberoende forskning eller spridning av forskningsresultat. Akademin finansierar inte ekonomisk verksamhet. Som ekonomisk verksamhet räknas all verksamhet där varor eller tjänster erbjuds på den öppna marknaden. Finansieringen får i regel inte användas för att stödja ekonomisk verksamhet. Som ekonomisk verksamhet räknas all verksamhet där varor eller tjänster erbjuds på den öppna marknaden. Finansiering för ekonomisk verksamhet kan beviljas endast om den kan beviljas i enlighet med EU:s regler för statligt stöd i form av stöd av mindre betydelse (s.k. de minimis-stöd).

De sökande ska kontakta Akademin om de ämnar ansöka om finansiering för icke-forskningsorganisationer.

Företagspartner i akademifinansierade projekt

Om ett akademifinansierat projekt innehåller samarbete med ett företag som inte får finansiering från Akademin ska man följa särskilda villkor som gäller företagssamarbete. Villkoren har utarbetats för att förhindra indirekt statsunderstöd till företag och de beskrivs i Akademins finansieringsvillkor.

Innan projektet inleds måste man skriftligen komma överens med företaget om hur projektets kostnader, risker och resultat fördelas, hur resultaten sprids och hur immateriella rättigheter hanteras.

Samfinansiering

Akademins forskningsfinansiering är till sin natur samfinansierad verksamhet där i allmänhet minst två parter svarar för kostnaderna för det projekt som finansieras. Då finansiering söks från Akademin, förbinder sig ifrågavarande universitet, forskningsinstitut eller forskningsorganisation vid den samfinansierade verksamheten genom att bidra till finansieringen med sin egen andel.

Totalkostnadsmodellen

I utlysningar där totalkostnadsmodellen tillämpas kan Akademins finansiering användas för att täcka både ett projekts direkta (t.ex. direkta löner) och indirekta (t.ex. kostnader för lokaler) kostnader. Båda kostnadsslagen täcks till samma procentandel.

Finansieringens maximiandel tillämpas dels på beräkningen av ansöknings- och beslutskedets uppskattade totalkostnader, dels på beräkningen av förverkligade totalkostnader under projektets gång (s.k. utbetalningsförfarande). Finansieringsandelen tillämpas på projektets alla kostnader, dvs. på både direkta och indirekta kostnader och omkostnader.

Läs mer på webben under Totalkostnadsmodellen.

Tilläggskostnadsmodellen

Tilläggskostnadsmodellen tillämpas på avlöningen av akademiprofessorer. Modellen tillämpas också på avlöningen av de akademiforskare vars finansieringsbeslut har fattats före den 31 december 2022 (sista ansökningsomgången hösten 2021). I ansökningar som görs enligt tilläggskostnadsmodellen räknar e-tjänsten omkostnaderna utöver de övriga kostnaderna till 14,29 procent, i vilket fall beslutet innehåller en omkostnadsandel på 12,5 procent.

Forskningsplatsen förbinder sig till finansieringen redan i ansökningsskedet

Akademin beviljar finansiering endast om ansökan innehåller en förbindelse av forskningsplatsen. De sökande ska på förhand förhandla om förbindelsen med forskningsplatsens representant. Forskningsplatsens förbindelse ges i Akademins e-tjänst av en behörig person.

Läs mer på webben under Forskningsplatsens förbindelse.

Vid utlysningar som följer totalkostnadsmodellen ska forskningsplatsen innan ansökan lämnas in säkerställa i e-tjänsten (SARA) att forskningsplatsens finansieringsandel och de kalkylerade koefficienter som den upprätthåller (omkostnadsandel, lönebikostnadsprocent och koefficient för effektiv arbetstid) är uppdaterade. Likaså ska den se till att praxis gällande mervärdesskatten och FO-numret är korrekta. De koefficienter som uppges i ansökan kommer att vara i kraft under hela finansieringsperioden.

Om det inte finns andra finansiärer är forskningsplatsens andel av finansieringen av ett enligt totalkostnadsmodellen uppgjort projekts kostnader minst 30 procent. Om det finns övriga finansiärer ska också deras andelar synas i forskningsplatsens bokföring.

I fråga om bidrag för anställning som akademiprofessor eller akademiforskare gäller forskningsplatsens förbindelse även forskarens användning av sin arbetstid till andra än forskningsuppgifter samt forskarens avlöning och övriga verksamhetsförutsättningar.

Vi förutsätter i vår finansiering att både sökande och forskningsplatser förbinder sig till att följa Forskningsetiska delegationens anvisningar. Läs mer om forskningsetik på vår webbplats.

Har du frågor eller synpunkter?