Anvisningar för forskningsplatser

Villkor för beviljande av finansiering

På Finlands Akademis finansiering tillämpas statsunderstödslagen samt de allmänna villkoren och anvisningarna för Akademins finansiering.

Akademin finansierar ett forskningsprojekt endast om forskningsplatsen förbinder sig att svara för forskningens basresurser.

Finansieringen anvisas forskarens bakgrundsorganisation. Den bakgrundsorganisation som mottar understödet kan använda det endast för att finansiera den forskning som överensstämmer med finansieringsbeslutet. De personer som anställs med vårt forskningsbidrag ska stå i anställningsförhållande till forskningsplatsen, dvs. den organisation till vilken finansieringen beviljats.

Stipendier för arbete utomlands (bidragsformen Internationell forskarmobilitet baserad på bilaterala avtal) kan beviljas också direkt till forskaren.

Våra allmänna finansieringsvillkor är desamma oberoende av om det är fråga om en statlig organisation eller en mottagare av ett statsunderstöd.

Finansieringen räknas som statsunderstöd då mottagaren inte är en statlig organisation (t.ex. universitet, någon annan självständig offentligrättslig inrättning, kommun, samkommun, förening, företag, stiftelse, utländsk organisation, eller privatperson). Det är organisationen som är mottagaren av finansieringen – inte forskaren – och organisationen fungerar därför som statsunderstödstagare i enlighet med statsunderstödslagen. Organisationen ska då också åta sig alla de skyldigheter som därav följer.

De detaljerade villkoren och anvisningarna om hur finansieringen ska användas och rapporteras finns på webben på sidan Hantera finansiering.

Vi finansierar forskningsorganisationer

Med forskningsorganisation avses en sådan organisation vars främsta syfte är att bedriva oberoende grundforskning, industriell forskning eller experimentell utveckling och sprida resultaten genom undervisning, publikationer eller dataöverföring. Forskningsorganisationer är t.ex. högskolor eller forskningsinstitut, organisationer som överför teknologi, organisationer som förmedlar innovationer och fysiska eller virtuella samarbetsforum inriktade på forskning oavsett rättslig status (offentligrättslig eller privaträttslig organisationsform) eller finansieringskälla. På finansieringen av dem tillämpas statsunderstödslagen och Akademins finansieringsvillkor. När en sådan sammanslutning även bedriver ekonomisk verksamhet ska finansieringen, kostnaderna och intäkterna i anslutning till verksamheten bokföras separat. De företag som t.ex. i egenskap av delägare eller medlem utövar avgörande inflytande i sammanslutningen får inte ha företräde till de resultat som sammanslutningen uppnår.

Finansiering till icke-forskningsorganisationer

För organisationer som inte är forskningsorganisationer handlar det främsta syftet om något annat än oberoende forskning eller spridning av forskningsresultat. Akademin finansierar inte ekonomisk verksamhet. Som ekonomisk verksamhet räknas all verksamhet där varor eller tjänster erbjuds på den öppna marknaden. Finansieringen får i regel inte användas för att stödja ekonomisk verksamhet. Som ekonomisk verksamhet räknas all verksamhet där varor eller tjänster erbjuds på den öppna marknaden. Finansiering för ekonomisk verksamhet kan beviljas endast om den kan beviljas i enlighet med EU:s regler för statligt stöd i form av stöd av mindre betydelse (s.k. de minimis-stöd).

De sökande ska kontakta Akademin om de ämnar ansöka om finansiering för icke-forskningsorganisationer.

Företagspartner i akademifinansierade projekt

Om ett akademifinansierat projekt innehåller samarbete med ett företag som inte får finansiering från Akademin ska man följa särskilda villkor som gäller företagssamarbete. Villkoren har utarbetats för att förhindra indirekt statsunderstöd till företag och de beskrivs i Akademins finansieringsvillkor.

Innan projektet inleds måste man skriftligen komma överens med företaget om hur projektets kostnader, risker och resultat fördelas, hur resultaten sprids och hur immateriella rättigheter hanteras.

Samfinansiering, totalkostnadsmodell och tilläggskostnadsmodell

Akademins forskningsfinansiering är till sin natur samfinansierad verksamhet där i allmänhet minst två parter svarar för kostnaderna för det projekt som finansieras. Då finansiering söks från Akademin, förbinder sig ifrågavarande universitet, forskningsinstitut eller forskningsorganisation vid den samfinansierade verksamheten genom att bidra till finansieringen med sin egen andel.

I utlysningar där totalkostnadsmodellen tillämpas kan Akademins finansiering användas för att täcka både ett projekts direkta (t.ex. direkta löner) och indirekta (t.ex. kostnader för lokaler) kostnader. Båda kostnadsslagen täcks till samma procentandel.

I sin ansökan till Akademin ska de sökande framföra en finansieringsplan enligt totalkostnadsmodellen. Av planen ska framgå den finansiering som söks från Akademin. Ansökan ska göras upp så att Akademins finansieringsandel av totalkostnaderna är högst det procenttal som nämns i utlysningstexten. Inom de utlysningar där kostnaderna beräknas enligt totalkostnadsmodellen är Akademins finansieringsandel vanligen högst 70 procent. I vissa bidragsformer är Akademins finansieringsandel undantagsvis 100 procent (t.ex. universitetens profileringsbidrag och utlysningar av rådet för strategisk forskning).

Innan den sökande lämnar in ansökan ska hen komma överens om forskningsplatsens finansieringsandel med förvaltningen vid sin egen organisation. Eftersom ett projekts totalkostnader inte ska innehålla sådana kostnader som inte syns i forskningsplatsens bokföring ska den sökande kontrollera hos sin egen organisation om den finansiering som planerats som den egna finansieringsandelen lämpar sig för detta ändamål. Vid beräkningen av ansöknings- och beslutskedets totalkostnader beaktar vi endast den finansiering som redan fastställts t.ex. genom ett beslut av den som har beviljat finansieringen.

Finansieringens maximiandel tillämpas dels på beräkningen av ansöknings- och beslutskedets uppskattade totalkostnader, dels på beräkningen av förverkligade totalkostnader under projektets gång (s.k. utbetalningsförfarande). Finansieringsandelen tillämpas på samma sätt på samtliga projektkostnader, dvs. på både direkta och indirekta kostnader, inklusive omkostnadsandelen.

Läs mer på webben under Totalkostnadsmodellen.

Totalkostnadsmodellen infördes år 2009 på förslag av finansministeriet. Tidigare använde Akademin en s.k. tilläggskostnadsmodell för att ersätta omkostnader. Modellen för tilläggskostnader används fortfarande i avlöning av akademiforskare och akademiprofessorer. I ansökningar som görs enligt tilläggskostnadsmodellen räknar e-tjänsten omkostnaderna utöver de övriga kostnaderna till 14,29 procent, i vilket fall beslutet innehåller en omkostnadsandel på 12,5 procent.

Forskningsplatsen förbinder sig till finansieringen redan i ansökningsskedet

Akademin beviljar finansiering endast om ansökan innehåller en förbindelse av forskningsplatsen. De sökande ska på förhand förhandla om förbindelsen med forskningsplatsens representant. Läs mer på webben under Forskningsplatsens förbindelse.

Vid utlysningar som följer totalkostnadsmodellen ska forskningsplatsen innan ansökan lämnas in säkerställa i e-tjänsten (SARA) att forskningsplatsens finansieringsandel och de kalkylerade koefficienter som den upprätthåller (omkostnadsandel, lönebikostnadsprocent och koefficient för effektiv arbetstid) är uppdaterade. Likaså ska den se till att praxis gällande mervärdesskatten och FO-numret är korrekta. De koefficienter som uppges i ansökan kommer att vara i kraft under hela finansieringsperioden.

Om det inte finns andra finansiärer är forskningsplatsens andel av finansieringen av ett enligt totalkostnadsmodellen uppgjort projekts kostnader minst 30 procent. Om det finns övriga finansiärer ska också deras andelar synas i forskningsplatsens bokföring.

Forskningsplatsens förbindelse ges i Akademins e-tjänst av en behörig person. Med förbindelsen förbinder sig forskningsplatsen t.ex. att

  • svara för projektets basresurser, som vanligen är desamma som forskningsplatsens övriga forskare har till sitt förfogande (arbets- och laboratorielokaler, apparatur (inkl. datorutrustning) samt telekommunikations-, telefon-, post-, kopierings- och bibliotekstjänster)
  • finansiera projektet (i enlighet med totalkostnadsmodellen) till den andel som uppges finansieringsplanen.

I fråga om bidrag för anställning som akademiprofessor eller akademiforskare gäller forskningsplatsens förbindelse även forskarens användning av sin arbetstid till andra än forskningsuppgifter samt forskarens avlöning och övriga verksamhetsförutsättningar.

De utgifter som hänför sig till lagring och tillgängliggörande av forskningsdata anses höra till forskningsplatsens omkostnader, men de kan också på goda grunder ha godkänts som forskningsutgifter som täcks med Akademins forskningsfinansiering.

Vi förutsätter i vår finansiering att både sökande och forskningsplatser förbinder sig till att följa Forskningsetiska delegationens anvisningar God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelse från den i Finland. Forskningsplatsen förbinder sig till att se till att nödvändiga etiska och andra forskningsrelaterade tillstånd har erhållits samt att forskningen följer god vetenskaplig praxis. Forskningsplatsen förbinder sig att inlämna en utredningsrapport till Akademins registratorskontor om en ansvarig ledare eller forskare som beviljats finansiering från Akademin blir föremål för en utredning som gäller brott mot god vetenskaplig praxis. Akademin förutsätter också att forskningsplatsen förbinder sig till att övervaka att datahanteringsplanen kan genomföras vid forskningsplatsen och att åtgärderna följer god datahanteringspraxis.

Om finansieringen räknas som ett statsbidrag, som beviljas organisationer utanför statsekonomin (t.ex. universitet), ska forskningsplatsen förbinda sig att på den sökandes vägnar ta emot statsunderstödet och åta sig alla de skyldigheter som därav följer.

Har du frågor eller synpunkter?