Anvisningar för konsortieansökan

Dessa anvisningar förklarar vad en konsortieansökan är, hur man gör och lämnar in den, vilka bilagor som behövs och hur de skrivs. I utlysningar av rådet för strategisk forskning (RSF) tillämpas skilda konsortieanvisningar (läs mer i RSF:s utlysningstexter).

I internationella utlysningar kan konsortier definieras på andra sätt än här.

Ett konsortium är en tidsbestämd sammanslutning av forskningsprojekt (dvs. delprojekt). Ett konsortium arbetar tillsammans enligt en gemensam plan (t.ex. forskningsplan) med vilken man eftersträvar högre mervärde än genom vanligt samarbete. Varje delprojekt i ett konsortium ansöker om finansiering för att genomföra planen som en del av konsortiets gemensamma ansökan.

Ansökan som ett konsortium är ett möjligt alternativ t.ex. inom utlysningar som gäller akademiprojektsbidrag, finansiering inom akademiprogram och finansiering för forskningsinfrastrukturer. I vissa av Akademins utlysningar godkänns enbart konsortieansökningar. Detta meddelas alltid skilt i utlysningstexten. Man kan inte ansöka om personlig finansiering för forskaranställningar med en konsortieansökan.

Samma finansieringskriterier gäller för ansvariga ledare för delprojekt i konsortier som för andra sökande. En konsortieansökan bedöms som en helhet.

Konsortieansökan steg för steg

Konsortieledaren

Delprojektledaren

 1. Skapar konsortieansökan
 2. Lägger till delprojektledarna (obs! delprojektledarna måste ha konto i e-tjänsten)
 3. Ett automatiskt meddelande skickas till delprojektledarna att de kan börja fylla i sina egna ansökningar.
 4. Fyller i ansökan för sin egen del
 5. Uppdaterar konsortiets sammansättning vid behov
 6. Ser till att alla delprojekts ansökningar färdigställs inom utsatt tid
 7. Lämnar in konsortieansökan (Obs! Alla delprojekts ansökningar måste vara färdiga)
 8. Får en bekräftelse att ansökan har lämnats in
 1. Skapar ett konto i e-tjänsten, om hen inte redan har ett konto
 2. Väntar på meddelande från e-tjänsten
 3. Ansökningsblanketten finns på fliken Mina ansökningar > Oavslutade.
 4. Fyller i ansökan för sin egen del
 5. Markerar sin ansökan färdig.
 6. Konsortieledaren ser att delprojektets ansökan är färdig.

Läs mer i e-tjänstens anvisningar om hur man lämnar in en konsortieansökan.

Konsortiet väljer konsortieledaren. Konsortieledaren svarar för beredningen och inlämnandet av konsortieansökan samt för den vetenskapliga rapporteringen. Konsortieledaren kan lämna in konsortiets gemensamma ansökan först efter att alla delprojektledare har ifyllt och färdigställt sina ansökningar i e-tjänsten.

En konsortieansökan bedöms som en helhet. Finansieringsbeslutet fattas av ett forskningsråd eller en sektion vid Akademin. Då ett konsortium beviljas finansiering fattas ett skilt finansieringsbeslut för varje delprojekt i konsortiet.

En konsortieansökan är en helhet som bildas i samband med konsortieledarens egen ansökan. Delprojektens ansökningar och bilagor sammanförs till konsortieledarens ansökan.

Den ansökan som konsortieledaren lämnar in innehåller uppgifterna och bilagorna för konsortieledarens eget projekt samt konsortiets gemensamma plan (t.ex. forskningsplan), abstrakt och offentliga beskrivning. Konsortieledaren meddelar projektets titel, nyckelord, samarbetsparter och forskningsområden på konsortiets vägnar. Om det är fråga om en ansökan om akademiprojektsbidrag ska konsortieledaren även meddela det forskningsråd till vilket ansökan riktas.

Konsortieparterna ska ifylla en egen ansökan där de redogör för sitt delprojekts kostnadsberäkning och uppger sin egen finansieringsplan samt alla övriga uppgifter som begärs.

Konsortieansökans kostnadsberäkning och finansieringsplan ska vara så realistiska som möjligt. De ska följa varje delprojekts forskningsplats koefficienter för omkostnader, lönebikostnader och effektiv arbetstid. Forskningsplatsen upprätthåller dessa uppgifter. Av varje konsortiepart begärs också en förbindelse av forskningsplatsen (enligt Akademins praxis).

Gör så här i e-tjänsten

Sammandrag av vad som krävs av konsortieparter i e-tjänsten (SARA):

Konsortieledaren

Delprojektledaren

börjar konsortieansökan

 

meddelar konsortieprojektets titel och förkortning

 

fyller i och kontrollerar sina egna personuppgifter

fyller i och kontrollerar sina egna personuppgifter

uppger konsortieparterna

 

i ansökan om akademiprojektsbidrag: meddelar det forskningsråd till vilket ansökan riktas

 

fyller i den allmänna beskrivningen av sitt eget projekt (forskningsplatsens uppgifter, projekttitel, forskningsområden, nyckelord)

fyller i den allmänna beskrivningen av sitt eget projekt (forskningsplatsens uppgifter)

bereder det gemensamma abstraktet

 

fyller i sammanlagt högst 10 egna/konsortiets egna publikationer som är viktigast med tanke på projektet och högst 10 egna/konsortiets egna övriga forskningsresultat som är viktigast med tanke på projektet inklusive motiveringar

fyller i sina egna viktigaste publikationer och övriga forskningsresultat för konsortieprojektet

fyller i mobilitetsplanen för sin del

fyller i mobilitetsplanen för sin del

uppger konsortiets samarbetsparter

 

meddelar för sin del eventuella kopplingar till forskningsinfrastrukturer, spetsforskningsenheter eller flaggskepp

meddelar för sin del eventuella kopplingar till forskningsinfrastrukturer, spetsforskningsenheter eller flaggskepp

meddelar projektets eventuella tillstånd från etiska kommittéer och svarar på etiska frågor för sin del

svarar på etiska frågor för sin del

bereder sin egen kostnadsberäkning och finansieringsplan

bereder sin egen kostnadsberäkning och finansieringsplan

begär en förbindelse av sin egen forskningsplats

begär en förbindelse av sin egen forskningsplats

redogör för sin del uppgifter som gäller den ansvariga ledarens lön

redogör för sin del uppgifter som gäller den ansvariga ledarens lön

skriver den gemensamma offentliga beskrivningen

 

fyller i den gemensamma planen (t.ex. forskningsplan)

 

fyller i sin egen cv

fyller i sin egen cv

fyller i en progressrapport för sina egna akademifinansierade forskningsprojekt som ännu inte rapporterats

fyller i en progressrapport för sina egna akademifinansierade forskningsprojekt som ännu inte rapporterats

bifogar sin egen publikationsförteckning

bifogar sin egen publikationsförteckning

bifogar för sin del eventuell samarbetsförbindelse

bifogar för sin del eventuell samarbetsförbindelse

fyller i en progressrapport för sina egna akademifinansierade forskningsprojekt som ännu inte rapporterats

fyller i en progressrapport för sina egna akademifinansierade forskningsprojekt som ännu inte rapporterats

 

markerar sitt delprojekt färdigt (läs mer nedan)

lämnar in ansökan på konsortiets vägnar

 

bifogar konsortiets gemensamma datahanteringsplan efter ett positivt finansieringsbeslut

Konsortieparterna kan ge en annan person fullmakt att läsa eller överföra rätten att redigera ansökan på fliken Fullmakt (Authorisation).

Läs anvisningarna om hur man gör en konsortieansökan i e-tjänsten.

Att uppge konsortieparterna i e-tjänsten

Konsortieledaren uppger de ansvariga ledarna för konsortiets delprojekt på fliken Konsortieparter. Observera att konsortieledaren kan uppge ansökans konsortieparter först efter att parterna har registrerat sig i Akademins e-tjänst. Då konsortieledaren börjar skriva en delprojektledares namn på blanketten i e-tjänsten visar systemet en lista på personer med samma namn som redan har registrerat sig. Om delprojektledarens namn saknas från listan måste hen registrera sig.

Efter att konsortieledaren har sparat konsortieparterna i e-tjänsten får de ett e-postmeddelande om att de har anslutits till konsortiet. Meddelandet innehåller en länk som delprojektledarna kan använda för att logga in på e-tjänsten för att ifylla sin egen ansökan och sina egna bilagor under Mina ansökningar > Oavslutade.

Konsortieledaren kan lägga till eller ta bort konsortieparter inom ansökningstiden. Ändringarna träder i kraft först efter att de sparats i systemet.

Delprojektledarens uppgifter i e-tjänsten

Varje delprojektledare ska på ansökningsblanketten ange sitt eget delprojekts forskningskostnader samt kostnadskoefficienterna (indirekta kostnader, lönebikostnader och effektiv arbetstid) och momspraxisen för delprojektets egen forskningsplats – om inte forskningsplatsen redan har antecknat dem i e-tjänsten. På blanketten ifylls även uppgifter om mobilitet, eventuell forskargrupp och alla övriga uppgifter som begärs. Till ansökan bifogas alla de bilagor som begärs. Konsortieledaren får ett automatiskt meddelande via e-tjänsten när delprojektets ledare markerar sin ansökan färdig (tag as complete).

Så här lämnar man in en konsortieansökan

Konsortiets gemensamma ansökan (konsortieledarens ansökan och delprojektens ansökningar) ska lämnas in inom utsatt tid. Konsortiets gemensamma ansökan kan lämnas in (Submit application) först efter att alla delprojekt har ifyllt sina ansökningar i e-tjänsten (och markerat dem färdiga). Samtliga konsortieparter kan följa beredningen av konsortiets ansökan i e-tjänsten. Pdf-versionen av ansökan kompletteras allteftersom uppgifter inmatas. Konsortiets sammansättning kan inte ändras efter att ansökningstiden har gått ut.

Läs anvisningarna om hur man gör en konsortieansökan i e-tjänsten.

Beslut och rapportering

När det gäller akademiprojekt inlämnas konsortieansökan till det forskningsråd till vars verksamhetsområde konsortieprojektet bäst anknyter. En konsortieansökan bedöms som en helhet och finansieringsbeslutet fattas av ett forskningsråd eller en sektion vid Akademin. Finansieringen anvisas varje delprojekts forskningsplats.

Man kan ansöka om en ändring i delprojektens finansieringsplaner medan konsortieprojektet pågår, och de kan ändras utan att göra ändringar i konsortiets totalfinansiering. Detta är möjligt i följande bidragsformer: program för spetsforskningsenheter, akademiprogram, finansiering för forskningsinfrastruktur och rådet för strategisk forsknings finansieringsprogram.

Efter att projektets finansieringsperiod har löpt ut ska konsortiets ansvariga ledare lämna in en vetenskaplig slutrapport på hela konsortiets vägnar. Läs mer om rapportering.

Har du frågor eller synpunkter?