Anvisningar om konsortieansökan

Dessa anvisningar förklarar vad en konsortieansökan är, hur man gör och lämnar in den, vilka bilagor som behövs och hur de skrivs. I utlysningar av rådet för strategisk forskning (RSF) tillämpas skilda konsortieanvisningar (läs mer i RSF:s utlysningstexter).

I internationella utlysningar kan konsortier definieras på andra sätt än här.

Ett konsortium är en tidsbestämd sammanslutning av forskningsprojekt (dvs. delprojekt). Ett konsortium arbetar tillsammans enligt en gemensam plan (t.ex. forskningsplan) med vilken man eftersträvar högre mervärde än genom vanligt samarbete. Varje delprojekt i ett konsortium ansöker om finansiering för att genomföra planen som en del av konsortiets gemensamma ansökan.

Ansökan som ett konsortium är ett möjligt alternativ t.ex. inom utlysningar som gäller akademiprojektbidrag, finansiering inom akademiprogram och finansiering för forskningsinfrastruktur. I vissa av Akademins utlysningar godkänns enbart konsortieansökningar. Detta meddelas alltid skilt i utlysningstexten. Man kan inte ansöka om personlig finansiering för forskaranställningar med en konsortieansökan.

Samma finansieringskriterier gäller för ansvariga ledare för delprojekt i konsortier som för andra sökande. En konsortieansökan bedöms som en helhet.

Konsortieansökan steg för steg

Konsortiets ledare

Delprojektledaren

 1. Skapar konsortieansökan
 2. Lägger till delprojektledarna. Obs! Delprojektledarna måste först ha skapat ett konto i e-tjänsten (SARA).
 3. Ett automatiskt meddelande skickas till delprojektledarna att de kan börja fylla i sina egna ansökningar.
 4. Fyller i ansökan för sin egen del
 5. Uppdaterar vid behov konsortiets sammansättning innan utlysningen stänger.
 6. Följer att alla delprojektansökningar blir färdiga i god tid.
 7. Lämnar in konsortiets ansökan. Obs! Alla delprojekt måste ha markerat sina ansökningar färdiga.
 8. Får en bekräftelse per e-post om att ansökan har lämnats in.
 1. Skapar ett konto i e-tjänsten, om hen inte redan har ett konto
 2. Väntar på en inbjudan (e-post) från SARA.
 3. Ansökningsblanketten finns på fliken Mina ansökningar > Oavslutade.
 4. Fyller i ansökan för sin egen del
 5. Markerar sin ansökan färdig.
 6. Konsortieledaren ser att delprojektets ansökan är färdig.

Läs mer i e-tjänstens anvisningar om hur man lämnar in en konsortieansökan.

Konsortiet utser en ledare för konsortiet bland sina medlemmar. Konsortieledaren svarar för beredningen och inlämnandet av konsortieansökan samt för den vetenskapliga rapporteringen. Konsortieledaren kan lämna in konsortiets gemensamma ansökan först efter att alla delprojektledare har ifyllt och färdigställt sina delansökningar i e-tjänsten. Konsortieledaren ansvarar även för att utifrån ansökans område välja den lämpligaste bedömningspanelen för ansökan.

En konsortieansökan är en helhet som bildas i samband med konsortieledarens egen ansökan. Delprojektens ansökningar och bilagor sammanförs till konsortieledarens ansökan.

I konsortieledarens ansökan ingår:

 • konsortieprojektets namn och förkortning
 • konsortieprojektets nyckelord och forskningsområden
 • konsortiets samarbetsparter
 • konsortiets viktigaste publikationer och övriga forskningsresultat med tanke på projektet
 • det forskningsråd och den bedömningspanel till vilket ansökan riktas (ansökan om akademiprojektbidrag)
 • konsortiets gemensamma abstrakt
 • konsortiets gemensamma forsknings- eller verksamhetsplan
 • offentlig beskrivning av konsortieprojektet
 • uppgifter om ledarens eget projekt
 • kostnadsberäkning och finansieringsplan för ledarens eget projekt samt forskningsplatsens förbindelse
 • övriga uppgifter som frågas på blanketten samt bilagor.

I delprojektledarnas ansökningar ingår:

 • kostnadsberäkning och finansieringsplan för ledarens eget projekt samt forskningsplatsens förbindelse
 • övriga uppgifter som frågas på blanketten samt bilagor.

Konsortieansökans kostnadsberäkning och finansieringsplan ska vara så realistiska som möjligt. De ska följa varje delprojekts forskningsplats koefficienter för omkostnader, lönebikostnader och effektiv arbetstid. Forskningsplatsen upprätthåller dessa uppgifter. Av varje konsortiepart begärs också en förbindelse av forskningsplatsen (enligt Akademins praxis).

Gör så här i e-tjänsten

Konsortieparterna kan ge en annan person fullmakt att läsa eller överföra rätten att redigera ansökan på fliken Fullmakt (Authorisation).

Att uppge konsortieparterna i e-tjänsten

Under fliken Konsortieparter anger konsortieledaren de ansvariga ledarna för konsortiets delprojekt. Observera att konsortieledaren kan uppge ansökans konsortieparter först efter att parterna har registrerat sig i Akademins e-tjänst. Då konsortieledaren börjar skriva en delprojektledares namn på blanketten i e-tjänsten visar systemet en lista på personer med samma namn som redan har registrerat sig. Om delprojektledarens namn saknas från listan måste hen registrera sig.

Efter att konsortieledaren har sparat konsortieparterna i e-tjänsten får de ett e-postmeddelande om att de har anslutits till konsortiet. Meddelandet innehåller en länk som delprojektledarna kan använda för att logga in på e-tjänsten för att ifylla sin egen ansökan och sina egna bilagor under Mina ansökningar > Oavslutade.

Konsortieledaren kan lägga till eller ta bort konsortieparter inom ansökningstiden. Ändringarna träder i kraft först efter att de sparats i systemet.

Delprojektledarens uppgifter i e-tjänsten

Varje delprojektledare ska på ansökningsblanketten ange sitt eget delprojekts forskningskostnader samt kostnadskoefficienterna (indirekta kostnader, lönebikostnader och effektiv arbetstid) och momspraxisen för delprojektets egen forskningsplats – om inte forskningsplatsen redan har antecknat dem i e-tjänsten. På blanketten ifylls också andra uppgifter om delprojektet, av vilka en del är obligatoriska uppgifter. Till ansökan bifogas också de bilagor som begärts av delprojektet. Konsortieledaren får ett automatiskt meddelande när en delprojektledare har markerat sin ansökan färdig (Tag as complete).

Så här lämnar man in en konsortieansökan

Konsortiets gemensamma ansökan (konsortieledarens ansökan och delprojektens ansökningar) ska lämnas in inom utsatt tid. Konsortiets gemensamma ansökan kan lämnas in (Submit application) först efter att alla delprojekt har ifyllt sina ansökningar i e-tjänsten (och markerat dem färdiga). Samtliga konsortieparter kan följa beredningen av konsortiets ansökan i e-tjänsten. Pdf-versionen av ansökan kompletteras allteftersom uppgifter inmatas. Konsortiets sammansättning kan inte ändras efter att ansökningstiden har gått ut.

Läs anvisningarna om hur man gör en konsortieansökan i e-tjänsten.

Beslut och rapportering

När det gäller akademiprojekt riktar konsortieledaren konsortiets ansökan till det forskningsråd och den bedömningspanel till vars område konsortieprojektet bäst anknyter. En konsortieansökan bedöms som en helhet och finansieringsbeslutet fattas av ett forskningsråd, en sektion eller en kommitté vid Akademin. Finansieringen anvisas delprojektens forskningsplatser.

Man kan ansöka om en ändring i delprojektens finansieringsplaner medan konsortieprojektet pågår, och de kan ändras utan att göra ändringar i konsortiets totalfinansiering. Detta är möjligt i följande bidragsformer: program för spetsforskningsenheter, akademiprogram, finansiering för forskningsinfrastruktur och rådet för strategisk forsknings finansieringsprogram.

Efter att projektets finansieringsperiod har löpt ut ska konsortiets ansvariga ledare lämna in en vetenskaplig slutrapport på hela konsortiets vägnar. Läs mer om rapportering.

Har du frågor eller synpunkter?