Ansvariga ledarens lönekostnader

Akademins finansiering för forskningsprojekt (akademiprojekt, akademiprojekt med särskild inriktning och projekt inom akademiprogram) är i första hand avsedd för avlöning av heltidsanställda forskare samt för övriga forskningskostnader.

I regel beviljar vi inte finansiering för den ansvariga projektledarens lön. Den ansvariga ledarens lönekostnader kan endast i begränsad utsträckning och med fog inkluderas i projektets totala kostnader. Den ansvariga ledarens lön utreds på e-tjänstens flik Ansvariga ledarens lön. En förutsättning är att ledarens uppgifter har klart specificerats i ansökan.

Att inkludera ledarens lön i projektets totalkostnader för projektledning

Den ansvariga projektledarens avlöningskostnader för att leda projektet kan inkluderas i de totala projektkostnaderna i enlighet med det som uppges i e-tjänsten på fliken Ansvariga ledarens lön.

Avlöningskostnaderna får inte vara betydliga i förhållande till projektets totalkostnader. De bör proportioneras t.ex. så att ledarens arbetstid i ett fyraårigt projekt inte överstiger sex månader när det gäller projektledning.

Att söka finansiering för ledarens lön för forskning

Akademin kan av särskilt vägande skäl med anknytning till forskningen bevilja sammanlagt högst ett års finansiering för avlöningen av den ansvariga ledaren. Ett särskilt vägande skäl är t.ex. arbete utomlands, återkomst från utlandet eller flyttning till en annan forskningsorganisation eller ett företag i Finland. Eventuellt företagssamarbete måste uppfylla vissa villkor (se anvisningarna i finansieringsvillkoren).

En förutsättning är att den ansvariga ledarens uppgifter och de forskningsrelaterade lönemotiveringarna tydligt beskrivs i e-tjänsten på fliken Ansvariga ledarens lön. För att finansieringen ska kunna användas för detta ändamål, måste det ha noterats i finansieringsbeslutets särskilda villkor.

Löneutredning när ledaren inte har ett anställningsförhållande

Om projektets ansvariga ledare inte har ett anställningsförhållande för hela finansieringsperioden (t.ex. till ett universitet eller forskningsinstitut) ska hen i sin ansökan redogöra (e-tjänstens flik Ansvariga ledarens lön) för hur lönen täcks under projektets finansieringsperiod.

Pensionerade forskare kan beviljas finansiering enligt samma kriterier som gäller för andra forskare.

Har du frågor eller synpunkter?