Ansvariga projektledarens lön

Akademins finansiering för forskningsprojekt (akademiprojekt, akademiprojekt med särskild inriktning och projekt inom akademiprogram) är i första hand avsedd för avlöning av heltidsanställda forskare samt för övriga forskningskostnader.

I regel beviljar vi inte finansiering för den ansvariga projektledarens lön. Ledarens lönekostnader kan dock med vissa begränsningar inkluderas i projektets totalkostnader. Ledarens lön ska utredas på e-tjänstens flik Ansvariga ledarens lön.

Att inkludera ledarens lön för att leda projektet i projektets totalkostnader

Den ansvariga projektledarens avlöningskostnader för att leda projektet kan inkluderas i de totala projektkostnaderna i enlighet med det som uppges i e-tjänsten på fliken Ansvariga ledarens lön. En förutsättning är att ledarens uppgifter har klart specificerats i ansökan.

Avlöningskostnaderna får inte vara betydliga i förhållande till projektets totalkostnader. De bör proportioneras t.ex. så att ledarens arbetstid i ett fyraårigt projekt inte överstiger sex månader, vilket ungefär motsvarar 1,5 månader per år.

Att söka finansiering för ledarens lön för forskning

Akademin kan av särskilt vägande skäl med anknytning till forskningen bevilja sammanlagt högst ett års finansiering för avlöningen av den ansvariga ledaren (t.ex. arbete utomlands, återkomst från utlandet eller flyttning till en annan forskningsorganisation eller ett företag i Finland). Eventuellt företagssamarbete måste uppfylla vissa villkor (se anvisningarna i finansieringsvillkoren).

En förutsättning är att den ansvariga ledarens uppgifter och de forskningsrelaterade lönemotiveringarna tydligt beskrivs i e-tjänsten på fliken Ansvariga ledarens lön. För att finansieringen ska kunna användas för detta ändamål, måste det ha noterats i finansieringsbeslutets villkor.

Att avlöna en ledare utan anställningsförhållande

Om projektets ansvariga ledare inte har ett anställningsförhållande (t.ex. till ett universitet eller forskningsinstitut) ska hen i sin ansökan redogöra (e-tjänstens flik Ansvariga ledarens lön) för hur lönen täcks under finansieringsperioden.

Pensionerade forskare kan beviljas finansiering enligt samma kriterier som gäller för andra forskare.

Har du frågor eller synpunkter?