Mobilitet

Akademins mål

Erfarenhet av olika forskningsmiljöer är mycket viktig för att forskare ska bli självständiga. Arbete inom olika forskargrupper eller andra forskningsnära uppgifter stärker forskarens personliga nätverk och förbättrar hens möjligheter att placera sig i konkurrensen om forskningsuppgifter eller andra sakkunniguppgifter. Ur forskarens synvinkel är det också viktigt att tillägna sig nya metoder och att lära sig kommunicera med människor som har annan bakgrund.

Ett mångsidigt kunnande ökar forskningens genomslag och främjar att vetenskapen förnyas; båda dessa är centrala mål i Finlands Akademis strategi, utöver vetenskapens kvalitet.

Vi vill uppmuntra internationell forskarmobilitet. Våra forskningsbidrag kan utnyttjas för forskning utomlands och för att återvända till Finland medan finansieringsperioden pågår. Internationell rörlighet och annat internationellt samarbete är speciellt viktigt för forskare av den yngre forskargenerationen för att stärka forskningens kvalitet och främja forskarkarriären.

Ansökans vetenskapliga meriter bedöms också utifrån de internationella och nationella samarbetskontakter och den forskarmobilitet som presenteras i ansökan.

Den mobilitet som planeras under projektets lopp beskrivs i e-tjänsten på fliken Mobilitet. Mobiliteten ska höra ihop med projektets genomförande. Mobilitetsperioder ska stöda forskningsplanens genomförande.

Har du frågor eller synpunkter?