Ekonomisk aktör

Den finansiering som Finlands Akademi eller rådet för strategisk forskning (RSF) beviljar får inte användas för ekonomisk verksamhet. Som ekonomisk verksamhet räknas all verksamhet där varor eller tjänster erbjuds på den öppna marknaden, oavsett om man eftersträvar eller om det uppkommer vinster. Det är framför allt fråga om verksamheten, inte organisationens juridiska form.

Som ekonomisk aktör kan räknas t.ex. företag, men också i vissa fall t.ex. organisationer, om de bedriver ekonomisk verksamhet. Finansieringsmottagarna ska oberoende av organisationsform vara ekonomiskt bärkraftiga, förbinda sig till finansieringsvillkoren samt beakta förutsättningarna för god förvaltning i all ekonomisk förvaltning.

Ekonomiska aktörer kan dock delta t.ex. i RSF-finansierade konsortier på följande sätt:

  1. En ekonomisk aktör kan mottaga finansiering med stöd av Finlands Akademis finansieringsvillkor, om den verksamhet som finansieras inte är ekonomisk verksamhet och aktörens ekonomiska verksamhet avskiljs från den verksamhet som finansieras. Aktören ska med andra ord skilt redovisa sin ekonomiska verksamhet och sin verksamhet som hänför sig till forskning och interaktion så att finansieringen inte används för ekonomisk verksamhet.
  2. Om alternativ 1 inte kan tillämpas, kan den ekonomiska aktören beviljas finansiering inom ramen för Europeiska kommissionens de minimis-regel (se Kommissionens förordning om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse samt Stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd). Då kan den finansiering som aktören får vara högst 200 000 euro, det maximala beloppet av stöd av mindre betydelse som beviljas under tre beskattningsår. I detta maximibelopp på 200 000 euro ingår allt statligt stöd, även om det kommer från olika källor och för olika ändamål (se Kumulationsregler för statsstöd).
  3. Det tredje alternativet är att aktörens arbetsinsats skaffas som köpta tjänster inom ramen för upphandlingslagstiftningen. I detta fall lönar det sig att bekanta sig med den egna organisationens konkurrensregler i god tid när ansökan planeras.
  4. Det fjärde alternativet är att aktören deltar som en samarbetspartner för vilken finansiering inte söks.

Har du frågor eller synpunkter?