Programmet för spetsforskningsenheter 2026–2033 (utlysning i två steg)

4.9.2024
25.9.2024 kl. 16.15 finsk tid
högst 65 mn euro för den första femårsperioden
1.1.2026–30.12.2030 (period 1), 1.1.2031–31.12.2033 (period 2)
Kommande
  • söks av ett konsortium av forskare

Utlysningen inom programmet för spetsforskningsenheter har två steg. I det första steget inlämnas planskisser. De konsortier som går vidare till utlysningens andra steg väljs ut utifrån bedömningen av de preliminära ansökningarna.

En spetsforskningsenhet är en forskningsenhet som redan per definition hör till eliten inom sitt forskningsområde och inte bara eftersträvar en sådan position. En spetsforskningsenhet kan bestå av en eller flera forskargrupper som arbetar i nära samarbete med varandra under en gemensam forskningsplan.

Finlands Akademi väljer till spetsforskningsenheter sådana enheter som uppvisar förmåga till förnyelse, hög vetenskaplig nivå och samhällelig påverkan. Inom ramen för program för spetsforskningsenheter förnyas vetenskapen genom nya forskningsämnen, metoder, infallsvinklar och forskargrupper. Finansieringen för spetsforskningsenheter är ett samarbete med enheternas värdorganisationer som ger enheterna en möjlighet att bedriva långsiktig forskning och ta risker.

Spetsforskningsenheternas finansieringsperiod på åtta år är indelad i två delar (5 + 3 år).

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren.

Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Information om eventuella ändringar i ansökningsanvisningarna mellan det första och det andra utlysningssteget ges på denna sida.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?