Ansvarsfull vetenskap

Ansvarsfullhet är en väsentlig del av Finlands Akademis verksamhet. Vi är mån om att finansiera högklassig, effektiv och innovativ forskning på ett ansvarsfullt sätt.

I samband med att vi främjar ansvarsfull vetenskap beaktar vi därför forskningsetiska frågor, jämställdhet och likabehandling, öppen vetenskap, hållbar utveckling samt principerna för ansvarsfull utvärdering av forskare. På så vis har vi som mål att stärka forskningens kvalitet och genomslag.

När det gäller forskningsetik hänför sig ansvarsfull vetenskap till etiska frågor som gäller forskningsteman, -metoder och -material samt eventuella forskningstillstånd och ansökan om dem.

När det gäller jämställdhet och likabehandling hänför sig frågorna om ansvarsfull vetenskap till främjandet av jämställdhet och likabehandling i forskningsprojekt och samhället överlag.

I samband med öppen vetenskap hänför sig frågorna om ansvarsfull vetenskap till en publiceringsplan som stöder öppen tillgång. Vi förutsätter att akademifinansierade projekt publicerar med open access, dvs. att de gör sina forskningsresultat tillgängliga. Därtill förutsätter vi en kort datahanteringsplan, som beskriver hur materialet förvaras under projektets gång, hur eventuella lagliga och etiska frågor som gäller delning av data löses och var materialet görs öppet tillgängligt efter att projektet avslutats.

När det gäller hållbar utveckling hänför sig frågorna om ansvarsfull vetenskap till en beskrivning av hur projektet kan främja ett eller flera mål för hållbar utveckling: jämlika möjligheter till välfärd, ett samhälle med delaktiga medborgare, hållbart arbete, hållbara samhällen och lokala gemenskaper, ett kolneutralt samhälle, en resurssmart ekonomi, levnadssätt som respekterar naturens bärkraft och naturhänsyn i beslutsfattandet.

I samband med ansvarsfull utvärdering av forskare hänför sig frågorna kring ansvarsfull vetenskap till att Akademins bedömningsprocesser och -kriterier beskrivs öppet och att bedömarna introduceras i ansvarsfull utvärdering. I stället för tidskriftsbaserad metrik gäller ansvarsfull forskarutvärdering i första hand kvaliteten hos olika forskningsresultat. Inom ansvarsfull utvärdering beaktas också forskarkarriärens mångfald samt karriäravbrott. I beslutsfattandet beaktas dessutom forskarnas olika karriärvägar, genomslagskraft och främjandet av öppen vetenskap.

Läs mer om ansvarsfull vetenskap vid Finlands Akademi

  • Forskningsetik (Ansvarsfull vetenskap)
  • Jämställdhet och likabehandling (Ansvarsfull vetenskap)
  • Öppen vetenskap (Ansvarsfull vetenskap)
  • Hållbar utveckling (Ansvarsfull vetenskap)
  • Ansvarsfull utvärdering av forskare (Ansvarsfull vetenskap)

Läs mer om ansvarsfull vetenskap vid Finlands Akademi

Har du frågor eller synpunkter?