Forskningens genomslag

Med forskningens genomslag avses hur forskningen bidrar till de olika frågor och utvecklingar som förekommer och sker i samhället. Genomslaget är ett resultat av samspelet mellan forskningskunskap och andra bidragande faktorer, och det bildas ofta efter en längre tid. Genomslag är i princip ett mångvetenskapligt fenomen.

Forskningens vidare samhälleliga genomslag behandlades i projektet Vetenskapens tillstånd 2016.

Mål för Finlands Akademis strategi

  • forskningens kvalitet
  • vetenskapligt genomslag och genomslag utanför forskarsamfundet
  • Vetenskaplig förnyelse

Målsättningarna i fråga om kvalitet, genomslag och förnyelse är ömsesidigt stärkande. Finlands Akademi uppmuntrar forskarna att beakta och främja genomslaget i sin forskning.

Genomslaget är mångsidigt

Vetenskaplig forskning kan ha mångsidigt genomslag beroende på vetenskapsgrenen och forskningsorganisationens uppgifter. Också samhällets förväntningar gentemot vetenskapligt genomslag kan variera inom olika områden.

Den kunskap som forskningen genererar kan t.ex.

  • öka välfärden genom att främja ekonomisk verksamhet,
  • underlätta eller förbättra beslutsfattandet med stödjande information,
  • skapa ny kompetens som tillfredsställer arbetslivets behov,
  • eller ackumulera intellektuellt kapital och stödja civilisationen.

Den vetenskapliga forskningen kan på lång sikt även omarbeta samhällets målsättningar och förändra vår uppfattning om hur dessa mål främjas.

Forskningsprojektens genomslag

Då forskare ansöker om finansiering och gör rapporter om medelsanvändningen kan det vara nyttigt att samtidigt reflektera på hur forskningen är förknippad med mer omfattande frågor också utanför forskarsamfundet. En annan aktuell fråga är vikten av att kunna synliggöra forskningens genomslag och potential för beslutsfattare och allmänheten. För att kunna förespråka vetenskapens betydelse krävs också mycket data och en förståelse av var och hur forskningskunskapen kunde nyttiggöras.

 

Har du frågor eller synpunkter?