Konsekvenser av Rysslands invasion av Ukraina för Finlands Akademis verksamhet

7.4.2022

Finlands Akademis styrelse har beslutat om principer som gäller samarbetet med Ryssland och Belarus samt avbrytandet av samarbetet. Som bakgrund till detta ligger Undervisnings- och kulturministeriets riktlinjer som rekommenderar att allt officiellt samarbete avbryts.

Finlands Akademis samarbete med Rysslands vetenskapsakademi och Rysslands stiftelse för grundforskning, som baserar sig på de bilaterala avtal som Akademin ingick på 1990-talet, avbryts och nya samarbetsprojekt med ryska eller vitryska organisationer inleds inte. I praktiken innebär detta att Akademin tills vidare inte utlyser finansiering för rörlighet mellan Finland och Ryssland. Med finansieringen har finländska forskningsgrupper kunnat bjuda in ryska forskare till Finland och finländska forskare har kunnat resa till Ryssland. Akademin har inte haft bilateralt samarbete med Belarus.

De principer för beviljande och användning av forskningsfinansiering som Akademins styrelse tagit fram tar hänsyn till likabehandlingen av forskare oberoende av nationalitet. Akademins finansiering omfattar för närvarande inte organisationer i Ryssland eller Belarus, och finansiering kommer inte heller i fortsättningen att beviljas mottagare i Ryssland eller Belarus. Dessa principer följs tills vidare.

I projekt som finansieras av Akademin kan samarbetet med enskilda ryska forskare och forskningsgrupper fortsätta endast om anvisningarna hos forskningsplatsen, sanktionerna mot Ryssland och Belarus, bestämmelserna om exportkontroll, Utrikesministeriets reserekommendationer eller andra motsvarande omständigheter inte hindrar det. Om den finansiering som Akademin beviljat inte kan användas för det ändamål som anges i finansieringsbeslutet, ska mottagaren avstå från finansieringen. Samma principer tillämpas också på beslut om ansökningar om ändringar.

I enlighet med Undervisnings- och kulturministeriets riktlinjer har Finlands Akademi redan vidtagit åtgärder för att avbryta det officiella samarbetet med Ryssland i de internationella forskningsinfrastrukturer och organisationer där Ryssland medverkar och Akademin är Finlands representant. Sådana är till exempel internationella acceleratoranläggningen för kärnfysik FAIR, europeiska synkrotronljuskällan ESRF, internationella institutet för tillämpad systemanalys IIASA och europeiska universitetsinstitutet EUI. Samma åtgärd för att avbryta samarbetet gäller också sådana samfinansierade europeiska forskningsprogram där Ryssland har deltagit som finansiär.

Finlands Akademi utreder också möjligheterna att stödja forskare som flyr från Ukraina. Redan nu kan akademifinansierade projekt använda sin finansiering för att anställa forskare från Ukraina.

Vid Akademin bereds just nu beslut om ansökningar som inkommit i höstutlysningen 2021. På grund av Rysslands attack mot Ukraina har forskningsomvärlden förändrats så mycket att genomförbarheten av höstutlysningens ansökningar kommer att granskas extra noggrant. Vid behov ombeds sökandena lämna en kort redogörelse.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?