Samarbetsbrev

Du kan bifoga till ansökan ett fritt formulerat samarbetsbrev från nationella och internationella samarbetsparter. Brevet kan t.ex. vara en e-postdiskussion eller ett brev som gjorts på en samarbetspartners organisations dokumentmall.

Du ska motivera valet av samarbetspartner i din egen forskningsplan under rubriken Forskargrupp och samarbetsparter.

Samarbetsbrevet ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

  • samarbetspart och partens ställning; organisation och land
  • syftet med och målen för samarbetet med tanke på projektet; vilket mervärde uppnås genom samarbetet
  • beskrivning av det praktiska genomförandet av samarbetet (samarbetet kan vara mångsidigt; det kan t.ex. omfatta forskarbesök, användning av digitalt material eller annat forskningssamarbete).

Obs! Om samarbetsbrevet för en person som söker bidrag för anställning som akademiforskare eller forskardoktor hänför sig till avvikelse från mobilitetskriteriet på grund av coronapandemin, ska brevet bifogas till ansökan under Bilagor – mobilitetskriteriet, dokumentation. Mer information finns i utlysningstexterna.

Samarbetsbrevet är ett offentligt dokument. Du ska inte uppge sekretessbelagda uppgifter i det.

Bifoga samarbetsbrevet till ansökan i pdf-format. Om du har flera brev kan du skanna dem till en enda fil och lägga till ett sammandrag av dem på filens första sida. Rekommendationsbrev får inte bifogas med ansökan.

Namnge filen enligt följande mall: dittefternamn_collaboration.

Har du frågor eller synpunkter?