Samarbetsbrev

Du kan bifoga till ansökan ett fritt formulerat samarbetsbrev från nationella och internationella samarbetsparter som är centrala med tanke på genomförandet av projektet. Brevet kan t.ex. vara en e-postdiskussion eller ett brev som gjorts på en samarbetspartners organisations dokumentmall.

Du ska motivera valet av samarbetspartner i din egen forskningsplan under rubriken Forskargrupp och samarbetsparter.

Vi rekommenderar att samarbetsbreven skrivs på engelska, eftersom ansökningarna bedöms av internationella experter.

Samarbetsbrevet ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

  • samarbetspart och partens ställning; organisation och land
  • syftet med och målen för samarbetet med tanke på projektet; vilket mervärde uppnås genom samarbetet
  • beskrivning av det praktiska genomförandet av samarbetet; samarbetet kan vara mångsidigt och t.ex. omfatta forskarbesök, användning av digitalt material eller annat forskningssamarbete.

Samarbetsbrevet är ett offentligt dokument. Du ska inte uppge sekretessbelagda uppgifter i det.

Bifoga samarbetsbrevet till ansökan i pdf-format. Om du har flera brev kan du skanna dem till en enda fil. Rekommendationsbrev får inte bifogas med ansökan.

Namnge filen enligt följande mall: dittefternamn_collaboration.

Har du frågor eller synpunkter?