Vetenskaplig rapportering

Progressrapport

Sökande med pågående finansiering från Akademin ska då de bereder en ny ansökan skriva en kort beskrivning av hur det pågående projektet framskrider och hur projektet anknyter till den nya finansiering som söks. Beskrivningen ska göras för varje pågående projekt på fliken Progressrapport i e-tjänsten. På fliken finns de projekt som ännu pågår eller för vilka en slutrapport inte har lämnats in. Progressrapportens längd är 1 500 tecken (inkl. mellanslag) per projekt.

Om den sökandes nuvarande projekt är ett konsortium där hen är en delprojektledare, eller om projektet finansierats från en bidragsform där finansieringsmottagaren är en organisation, behöver hen inte rapportera om projektet.

Mellanrapport

I vissa bidragsformer krävs en mellanrapport under projektets gång. Mellanrapporten görs i e-tjänsten och dess format motsvarar slutrapportens format. Mellanrapporten ersätter inte slutrapporten, men en tidigare mellanrapport kan användas som underlag för en ny mellanrapport eller en slutrapport.

Slutrapport

De forskare som fått finansiering från Akademin ska senast den 1 juni året efter att finansieringsperioden löpt ut rapportera om sin forskning via e-tjänsten.

Om du inte inom utsatt tid lämnar in en slutrapport om ett avslutat eller pågående projekt som Akademin finansierat, kan vi låta bli att behandla den nya ansökan. Då beviljas ansökan inte heller finansiering.

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?