Höstutlysningen blir vinterutlysning

Vinterutlysningens utlysningstexter har publicerats

Finlands Akademi har ändrat sina utlysningstider och bedömningen av ansökningar.

Utlysningen av akademiprojektbidrag, akademiforskarbidrag och bidrag för kliniska forskare öppnar inte i höst, utan i november. Den nya vinterutlysningen innehåller dessutom ett nytt akademiprogram för idrottsforskning. Akademiprogrammets finansiering delades tidigare ut i form av Undervisnings- och kulturministeriets understöd för idrottsvetenskapliga forskningsprojekt.

Vinterutlysningen 2024 stänger i januari 2024, och finansieringsbesluten fattas i juni. Nu väljer sökanden själv den lämpligaste bedömningspanelen för ansökan.

Den ändrade utlysningstidtabellen påverkar inte tidpunkterna av Akademins finansieringsperioder. Akademin påskyndar sin beslutsprocess så att finansieringsbesluten för 2024 fattas i juni och så att de nya finansieringsperioderna kan inledas den 1 september 2024. Målet är att akademiprojektbidragen, akademiforskarbidragen och bidragen för kliniska forskare också i fortsättningen utlyses på vintern.

Den ändrade tidtabellen kommer att tas i beaktande i behörighetsgränsen för akademiforskarbidraget. I vinterutlysningen 2024 kan akademiforskarbidrag sökas av forskare vars intyg över första doktorsexamen är daterat mellan den 30 september 2016 och den 31 januari 2022.

Bedömningen förnyas

I samband med vinterutlysningen 2024 övergår Akademin till ett förfarande där sökanden själv väljer den lämpligaste bedömningspanelen för sin ansökan. Valet görs bland de paneler som Akademin på förhand meddelat.

Möjligheten att välja en panel för sin ansökan ger sökanden mer inflytande över bedömningen och ökar öppenheten i Akademins bedömningsprocess. Panelstrukturen med panelernas rubriker, panelbeskrivningar och nyckelord publicerades i mitten av september.

Utkastet till vinterutlysningens panelstruktur offentliggjordes i maj 2023 så att intressentgrupper kunde kommentera utkastet. Vifick 526 svar inom den utsatta tiden.

Har du frågor eller synpunkter?