Höstutlysningen blir vinterutlysning

Finlands Akademi ändrar sina utlysningstider och bedömningen av ansökningar. Utlysningen av akademiprojektbidrag, akademiforskarbidrag och bidrag för kliniska forskare kommer inte att öppna i höst, utan i november 2023. Den nya vinterutlysningen kommer dessutom att innehålla ett nytt akademiprogram för idrottsforskning. Akademiprogrammets finansiering delades tidigare ut i form av Undervisnings- och kulturministeriets understöd för idrottsvetenskapliga forskningsprojekt. Vinterutlysningen 2024 stänger i januari 2024, och finansieringsbesluten kommer att fattas under samma vår. I fortsättningen kan sökanden själv välja den lämpligaste bedömningspanelen för sin ansökan.

Den ändrade utlysningstidtabellen påverkar inte tidpunkterna av Akademins finansieringsperioder. Akademin ska påskynda sin beslutsprocess så att finansieringsbesluten för 2024 fattas i början av sommaren samma år och så att de nya finansieringsperioderna kan inledas den 1 september 2024. Målet är att akademiprojektbidragen, akademiforskarbidragen och bidragen för kliniska forskare också i fortsättningen utlyses på vintern.

Den ändrade tidtabellen kommer att tas i beaktande i behörighetsgränsen för akademiforskarbidraget. I vinterutlysningen 2024 kan akademiforskarbidrag sökas av forskare vars intyg över första doktorsexamen är daterat mellan den 30 september 2016 och den 31 januari 2022.

Bedömningen förnyas

I samband med vinterutlysningen 2024 övergår Akademin till ett förfarande där sökanden själv väljer den lämpligaste bedömningspanelen för sin ansökan. Valet görs bland de paneler som Akademin på förhand meddelat. Möjligheten att välja en panel för sin ansökan ger sökanden mer inflytande över bedömningen och ökar öppenheten i Akademins bedömningsprocess. Till stöd för valet av panel kommer Akademin i god tid offentliggöra panelernas rubriker och en beskrivning av de forskningsområden och -teman som panelerna behandlar.

Den 2 maj 2023 offentliggjorde Akademin ett utkast till vinterutlysningens panelstruktur med beskrivningar av innehållet i de enskilda bedömningspanelerna. Intressentgrupper kunde kommentera utkastet fram till den 23 maj. Akademin fick 526 svar inom den utsatta tiden.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?