Programmet för spetsforskningsenheter 2022–2029 (utlysning i två steg, inbjudna sökande)

29.4.2021
15.6. kl. 16.15 finsk tid
ca 65 mn euro för första 5-årsperioden
1.1.2022–31.12.2026 (period 1) och 1.1.2027–31.12.2029 (period 2)
Under behandling
  • status som spetsforskningsenhet söks av ett konsortium av forskare

Finlands Akademis utlysning inom programmet för spetsforskningsenheter har två steg. I det första steget inlämnas planskisser. De konsortier som går vidare till utlysningens andra steg väljs ut utifrån bedömningsresultaten.

En spetsforskningsenhet är en forskningsenhet som hör till eliten inom sitt forskningsområde eller som håller på att uppnå en sådan position. En spetsforskningsenhet kan bestå av en eller flera forskargrupper som arbetar i nära samarbete med varandra under en gemensam forskningsplan.

Finlands Akademi väljer till spetsforskningsenheter sådana enheter som uppvisar förmåga till förnyelse, hög vetenskaplig nivå och samhällelig påverkan. Inom ramen för program för spetsforskningsenheter förnyas vetenskapen genom nya forskningsämnen, metoder, infallsvinklar och forskargrupper. Finansieringen för spetsforskningsenheter är ett samarbete med enheternas värdorganisationer som ger enheterna en möjlighet att bedriva långsiktig forskning och ta risker.

Spetsforskningsenheternas finansieringsperiod på åtta år är indelad i två delar (5 + 3 år).

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag. Forskningsresultaten ska vara offentliga och följa principerna för god vetenskaplig praxis. Forskningen ska således vara etisk och beakta principerna för hållbar utveckling. Forskningsdata och -material samt forskningens resultat ska vara fritt tillgängliga. Jämställdhet och lika behandling av forskare ska beaktas i forskningens genomförande.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och Läs också-innehållet, särskilt finansieringsvillkoren.

Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Information om eventuella ändringar i ansökningsanvisningarna mellan det första och det andra utlysningssteget ges på denna sida.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan. Skriv ut texten eller spara den i PDF-format via tryckknappen.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?