Planskissens struktur: första steget av utlysningen inom programmet för spetsforskningsenheter

Planskissen ifylls i e-tjänsten på fliken Planskiss. Planskissen kan inte inlämnas som en bilaga. Läs noga utlysningstexten innan du börjar skriva planen.

Planskissen får vara högst sex sidor lång. Källförteckningen (högst 2 sidor) räknas inte med i sidantalet. Typsnittet i planen är Times New Roman, fontstorlek 12 pt, radavstånd 1,15 och marginaler 20 mm. Litteraturhänvisningarna skrivs in i texten, t.ex.: (namn, årtal eller [nummer]). Du kan inte använda fotnoter.

I planskissen beskrivs enhetens verksamhet under alla åtta år, men huvudvikten ska ligga på den första femårsperioden.

De tekniska anvisningarna finns på vår webbplats under e-tjänstens anvisningar.

1.      Bakgrund, mål och genomförande

1.1.   Forskningsprojektets betydelse i förhållande till nuvarande kunskap, forskningens utgångspunkter; forskningsfrågor och/eller hypotes(er); forskningens förväntade resultat och deras vetenskapliga genomslag samt potential till vetenskapliga genombrott och forskningens förnyelse; forskningens mervärde för vetenskapen

1.2.   Arbetsplan, tidtabell, forskningsdata och -material, forskningsmetoder

1.3.   Riskbedömning och alternativa sätt att genomföra projektet

1.4.   Forskningsmiljö: beskrivning av hur värdorganisationen eller -organisationerna stöder enheten, inkl. resurser och forskningsinfrastruktur

2.      Sökande, forskningsgrupp och samarbetsparter

2.1.   Personer som jobbar inom projektet samt deras meriter som är centrala för projektet: direktörens, vice direktörens och gruppledarnas uppgifter och roller, centrala meriter samt kompletterande kompetens

2.2.   Samarbetsparter och deras meriter som är centrala för projektet

 

3.      Källförteckning

  • Uppge vilka källor du har använt i planskissen.
  • Källförteckningen (högst 2 sidor) räknas inte med i sidantalet.
  • Observera att texttypen, fontstorleken och radavståndet i källförteckningen är desamma som i planen överlag.

Har du frågor eller synpunkter?