Forskningsplanens struktur: andra steget av utlysningen inom programmet för spetsforskningsenheter

Forskningsplanen ifylls i e-tjänsten på fliken Forskningsplan. Forskningsplanen kan inte vara en bilaga. Läs noga utlysningstexten innan du börjar skriva planen.

Forskningsplanens längd är högst 20 sidor. Typsnittet i planen är Times New Roman, fontstorlek 12 pt, radavstånd 1,15 och marginaler 20 mm. Litteraturhänvisningarna skrivs in i texten, t.ex.: (namn, årtal eller [nummer]). Du kan inte använda fotnoter. Källförteckningen (högst 2 sidor) räknas inte med i sidantalet.

Fyll i forskningsplanens delar i tillämpliga delar i enlighet med praxis inom din egen vetenskapsgren.

De tekniska anvisningarna finns på vår webbplats under e-tjänstens anvisningar.

1.     Syfte och mål

1.1.  Forskningsprojektets betydelse i förhållande till nuvarande kunskap, forskningens utgångspunkter:

 • hur projektet och dess metoder anknyter till tidigare internationell och/eller nationell forskning (state of the art)
 • forskningens utgångspunkter samt syften och mål

1.2.  Forskningsfrågor och/eller hypotes(er)

1.3.  Forskningens förväntade resultat och deras vetenskapliga genomslag samt potential till vetenskapliga genombrott:

 • forskningens inverkan inom forskarvärlden

1.4.  Forskningens förnyelse och mervärde för vetenskapen:

 • forskningsprojektets potential till vetenskaplig förnyelse samt dess mervärde för vetenskapen

 

2.     Genomförande

2.1.  Arbetsplan och tidtabell:

 • beskrivning av forskningen inom projektet: mål, vetenskapliga referenser och eventuella preliminära data
 • beskrivning av forskningsuppgifter, hur de ska utföras och hur de är sammankopplade
 • vid behov även en beskrivning av de ansvar och den ledning som hör ihop med dessa uppgifter
 • tidtabell för projektets genomförande; av tidtabellen ska framgå forskningsuppgifter och arbetspaket, fördelningen av personalresurser samt projektets milstolpar och resultat (deliverables)

2.2.  Forskningsdata, -material och -metoder:

 • forskningsmaterial som ska användas samt motiveringar och information om insamling eller anskaffning och bruk samt analyser med beaktande av exempelvis immateriella rättigheter
 • forskningsmetoderna och hur de bidrar till att svara på forskningsfrågorna/bevisa hypoteserna eller hur de stöder det sätt som valts för att närma sig ämnet

2.3.  Riskbedömning och alternativa sätt att genomföra projektet:

 • kritiska punkter för projektets framgång, sannolikheten för risker, metoder för att hantera risker och alternativa sätt att genomföra projektet

2.4.  Forskningsmiljö:

 • beskrivning av värdorganisationens stöd till enheten. Uppge infrastrukturerna också i e-tjänsten under Kopplingar (Affiliations).

 

3.     Sökande, forskningsgrupp och samarbetsparter

3.1.  Personer som jobbar inom projektet samt deras meriter som är centrala för projektet:

 • direktörens, vice direktörens och gruppledarnas uppgifter och roller, centrala meriter samt kompletterande kompetens

3.2.  Samarbetsparter och deras meriter som är centrala för projektet:

 • nationella och internationella samarbetsparter som är centrala för projektets genomförande, samt deras meriter
 • motiveringar till samarbetsparterna och vad som uppnås genom samarbetet

 

4.     Ansvarsfull vetenskap

4.1.  Forskningsetik:

 • etiska frågor (t.ex. etiskt förfarande, informerat samtycke, anonymitet, möjlighet att lämna projektet) med anknytning till forskningstemat, -metoderna och -materialet.
 • eventuella forskningstillstånd eller planer på att söka tillstånd
 • Läs mer i de forskningsetiska anvisningarna.

4.2.  Jämställdhet och lika behandling:

4.3.  Öppen vetenskap:

 • publiceringsplan som stöder öppen tillgång (Akademin förutsätter att akademifinansierade projekt publicerar med open access)
 • Läs mer i anvisningarna om öppen vetenskap.
 • kort plan för datahanteringen: hur materialet förvaras under projektets gång, hur eventuella lagliga och etiska frågor som gäller delning av data löses och var materialet görs öppet tillgängligt efter att projektet avslutats. De som fått ett positivt finansieringsbeslut ska inom åtta veckor från beslutet lämna in en egentlig datahanteringsplan, som är ett villkor för att finansieringen utbetalas.
 • Läs mer i anvisningarna om datahanteringsplanen.

4.4.  Mål i fråga om hållbar utveckling:

 • kort beskrivning av hur projektet kan främja ett eller flera mål för hållbar utveckling: jämlika möjligheter till välfärd, ett samhälle med delaktiga medborgare, hållbart arbete, hållbara samhällen och lokala gemenskaper, ett kolneutralt samhälle, en resurssmart ekonomi, levnadssätt som respekterar naturens bärkraft och naturhänsyn i beslutsfattandet
 • Läs mer i anvisningarna om hållbar utveckling.

 

5.     Effekter och genomslag i samhället

5.1.  Effekter och genomslag utanför den vetenskapliga världen:

 • kort beskrivning av hur intressanta forskningsresultaten är och hur de kan utnyttjas och tillämpas i det omgivande samhället
 • Gör t.ex. en egen bedömning av forskningens förväntade samhälleliga genomslag i korttids- eller långtidsperspektiv. Genomslaget utanför vetenskapssamfundet kan få olika former inom olika vetenskapsområden och för olika individuella projekt. Vetenskapen är en källa till välfärd och välstånd, den främjar utvecklingen av god praxis och sakkunskap, den erbjuder en argumenterad utgångspunkt för samhälleliga beslut och den formar vår världsåskådning och civilisation.
 • Läs mer om forskningens vidare genomslag.

6.     Källförteckning

 • Uppge vilka källor du har använt i forskningsplanen.
 • Källförteckningen (högst 2 sidor) räknas inte med i sidantalet.
 • Observera att texttypen, fontstorleken och radavståndet i källförteckningen är desamma som i forskningsplanen överlag.

Har du frågor eller synpunkter?